Wizyta Ministra Środowiska

W dniu 22 grudnia  w województwie lubelskim przebywał Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Środowiska Tomasz Podgajniak . W Sali Kolumnowej  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przedstawił możliwości handlowania uprawnieniami do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla, w aspekcie podjętych w ostatnich dniach przez Sejm decyzji prawnych.
Minister odwiedził również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Zakłady Azotowe w Puławach – nowoczesną wytwórnię melaminy.
Polsko-Białoruska Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

W dniach 1-2 grudnia w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się czwarte posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

W delegacji strony polskiej uczestniczył Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki.

Posiedzenie dotyczyło: współpracy w dziedzinie zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych, katastrof i innych nadzwyczajnych sytuacji, w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz stanu zachorowalności na choroby zakaźne i pasożytnicze na obszarach przygranicznych i stosowania profilaktyki.

W dziedzinie ochrony środowiska postanowiono:

  • Aktualizować wzajemną inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego na obszarach przygranicznych
  • Realizować badania, zmierzające do ustalenia jakości powietrza na obszarach przygranicznych w rejonach przejść granicznych.
  • Kontynuować wspólne badania rzek: Krynki, Świsłoczy, Leśnej Prawej i rzeki Bug.
  • Dążyć do wdrożenia „Projektu pilotowego wdrożenia wytycznych EKG/ONZ monitoringu i oceny jakości wód w zlewni Bugu”.

 
Kolegium Wojewody Lubelskiego

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny  na posiedzeniu Kolegium Wojewody Lubelskiego, przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze województwa w roku 2003.
Wdrażanie Dyrektywy IPPC

W dniu 22 listopada w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczęcia  PROJEKTU PHARE 2003/IB/EN/01 „Wdrażanie Dyrektywy IPPC & Aspektów Dyrektywy OOŚ” .

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Środowiska RP oraz konsorcjum składające się z Holenderskiej Agencji Środowiska regionu Rotterdamu (DCMR) oraz Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska (SEPA).

Realizacja projektu potrwa 2 lata, tj. do listopada 2006 r.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności oraz możliwości polskiej administracji szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, odpowiedzialnej za wdrażanie i egzekwowanie niektórych aspektów dyrektyw IPPC (Zintegrowana Kontrola i Zapobieganie Zanieczyszczeniom).
Wizualizacja jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE

W dniu 22 listopada Kierownik Wydziału Monitoringu uczestniczył w spotkaniu , które odbyło się w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOS w Warszawie, poświeconym projektowi wizualizacji jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE.

Swoje osiągnięcia w dziedzinie wizualizacji i zarządzania jakością powietrza w ranach programu POMERANIA przekazali przedstawiciele województwa pomorskiego.

Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań.

Przedstawiciele WIOS województw wschodnich zostali zapoznani z ogólną  koncepcją projektu i wzięli udział w dyskusji na temat możliwości jego wdrożenia i udziału samorządów lokalnych.
Modernizacji kotła parowego w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

W dniu 23 listopada w  Elektrociepłowni Megatem  EC-Lublin Sp. z o.o.,  zlokalizowanej na terenie dawnej Fabryki Samochodów, odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem inwestycji modernizacji kotła parowego z jednoczesnym odtworzeniem produkcji mocy cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną.

Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w uroczystości uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora  – Mieczysław Burdzicki.

Inwestycja zmniejszy emisję zanieczyszczeń .
Spławianie śniegu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami/ „zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody”.

Kto nie stosuje się do w/w zakazu w myśl art. 194 pkt 4 ustawy Prawo wodne – podlega karze grzywny.
Spotkanie WIOŚ – Policja

W dniu 9 listopada 2004 r. odbyło się spotkanie  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska -Leszka Żelaznego  i jego Zastępcy – Mieczysława Burdzickiego z Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, komisarzem Arturem Rudnikiem, na którym omówiono warunki wzajemnej współpracy w zakresie obejmującym zwalczanie patologii w obszarze środowisko.
Żelatyna S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 5.11.2004 r. dokonał, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu oględzin  terenu„ Żelatyna” S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu.

W trakcie oględzin stwierdzono, że teren zakładu pozbawiony jest ogrodzenia, nie posiada żadnych zabezpieczeń ani dozoru.

Wszystkie obiekty na tym terenie są zdewastowane – pozbawione okien drzwi i częściowo dachów.

Ciąg podziemnych obiektów oczyszczalni, kanalizacja sanitarna, przemysłowa, deszczowa i  inne obiekty podziemne oraz liczne wykopy nie posiadają żadnych zabezpieczeń w postaci np. pokryw włazów stwarzając sytuację zagrożenia bezpieczeństwa.

Cały teren obficie porośnięty jest roślinnością zasłaniającą wejścia do studzienek kanalizacyjnych i budowli podziemnych.

Powyższe wyniki wizji lokalnej, w opinii pracowników tut. Inspektoratu, świadczą o tym, że stan techniczny obiektów budowlanych na opisanym terenie stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Na omawianym terenie nie stwierdzono żadnych odczynników chemicznych i substancji chemicznych .
Żelatyna S.A. w Puławach

Do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w  dniu 28 listopada 2004 r.o godz.16.04 wpłynęła  faxem od Prezydenta Miasta Puławy informacja o chemicznych substancjach niebezpiecznych i opakowaniach po nich, zgromadzonych w opuszczonych, zdewastowanych pomieszczeniach byłej Fabryki „Żelatyna” S.A. w Puławach przy ul. Dęblińskiej 20.

W związku z tym w dniu 29 listopada WIOŚ przeprowadził wizję lokalną na terenie „Żelatyna” S.A. wspólnie z koordynatorem ratownictwa chemicznego Z.A. „Puławy” w Puławach, przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Puławach, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy.

W trakcie prowadzonych oględzin pobrano próby powietrza do badań metodami chromatograficznymi, celem dokonania oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w pobliżu  miejsc gromadzenia materiałów chemicznych.

Wezwano upoważnionego przedstawiciela „Żelatyny” S.A. do stawienia się w dniu  4 listopada 2004 r. w siedzibie WIOŚ w Lublinie, celem złożenia niezbędnych wyjaśnień w opisanej sprawie i przeprowadzenia kontroli.

W niniejszej sprawie prowadzone są czynności z udziałem kompetentnych służb.