Badania monitoringowe obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu

W dniach 26 i 28 października przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatury Biała Podlaska uczestniczyli w wizjach lokalnych mających na celu wyznaczenie punktów do badań monitoringowych na wyznaczonych obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu tj. gminy Komarówka Podlaska i Ludwin.
Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce

W dniu 28 października 2004 roku kierownik Działu Monitoringu WIOŚ Lublin Delegatury w Białej Podlaskiej – Margaryta Sobocińska uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnym Regionalnego Komitetu Azotanowego w Krakowie.

Spotkanie dotyczyło podjętych działań przez RZGW Kraków w ramach wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Ponadto omówione zostały cele i zadania Regionalnego Komitetu Azotanowego.
Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

W dniu 15 października 2004 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin uczestniczyli w spotkaniu w RZGW Warszawa Inspektorat w Lublinie którego celem było przeanalizowanie ankiet i utworzenie rejestru gospodarstw do kontroli w ramach realizacji programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych położnych na terenie gmin Komarówka Podlaska i Ludwin.
XXX – lecie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny , Zastępca Wojewódzkiego Inspektora- Mieczysław Burdzicki  i Kierownik Delegatury w Zamościu – Jan Godzisz  w dniu 14 października uczestniczyli w uroczystej konferencji z okazji jubileuszu XXX – lecia utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Konferencja odbyła się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.

Z okazji jubileuszu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny oraz Kierownik Delegatury w Zamościu – Jan Godzisz  zostali wyróżnieni okolicznościowymi medalami.
Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii fotograficznej WIOŚ Lublin.
Artykuł w Tygodniku Chełmskim

Dnia 11 października 2004 r. „Tygodnik Chełmski” zamieścił obszerny artykuł „Powietrze takie, że go nie widać… czyli w jakim środowisku żyjemy”, gdzie w syntetyczny sposób przedstawiono stan środowiska regionu chełmskiego.

Informację na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem promocji „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku” przekazała Kierownik Delegatury w Chełmie – Elżbieta Piebiak.
Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

W dniu 6 października 2004 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, będącym wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Obradom ze strony polskiej przewodniczył Pan Mieczysław Burdzicki – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, a ze strony białoruskiej Pan Włodzimierz Pawłowicz Samusiewicz – Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Podczas spotkanie dokonano wspólnego poboru wód rzeki Bug oraz omówiono wyniki analiz uzyskanych w I połowie roku 2004.
Wypełnianie wymogów ochrony środowiska przez browary

WIOŚ zakończył realizację ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w zakresie oceny wypełniania wymogów ochrony środowiska przez browary.

Kontrolą objęto 2 browary ze zrzeszonych w grupie browarniczej PERŁA-BROWARY LUBELSKIE S.A. – Browar nr 1 w Lublinie przy ul.Kunickiego i Browar w Zwierzyńcu.
Sesja edukacyjna poświęconej katastrofom ekologicznym

W dniu 21 września Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie – Elżbieta Piebiak uczestniczyła w sesji edukacyjnej poświęconej katastrofom ekologicznym „Świat wokół nas. Oblicza katastrofy ekologicznej” zorganizowanej przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

Na sesji przedstawiono stan środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki na terenie działania chełmskiej delegatury.
105-lecie Wodociągów Lubelskich

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie- Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystości jubileuszowej z okazji 105-lecia Wodociągów Lubelskich, zorganizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. w Lublinie.
Ścieżka edukacyjna „Doliną rzeki Bystrzycy”.

Na zaproszenie Fundacji „Centrum Ekspertyz Wodnych”, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny wziął udział w otwarciu ścieżki edukacyjnej „Doliną rzeki Bystrzycy”.
Celem ścieżki jest przybliżenie podstawowych informacji o środowisku przyrodniczym doliny rzeki Bystrzycy, jej zagospodarowaniu przestrzennym oraz roli jaką odegrała ona w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Lublina.

Ścieżka została poprowadzona wzdłuż trasy rowerowej wiodącej od ul. Turystycznej aż do Zalewu Zemborzyckiego.

Na całym odcinku wyznaczono 14 przystanków, w których umieszczono tablice informacyjne z opisem obiektów i zjawisk obserwowanych w dolinie.