XX nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa

W dniu  13 września  na  XX nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa,  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie –  Leszek Żelazny przedstawił Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku.
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie –  Leszek Żelazny  zapoznał Komisję  Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z Raportem o stanie środowiska województwa lubelskiego 2003 r.
Rada Powiatu Chełmskiego

W dniu 9 września  Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie – Elżbieta Piebiak uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Chełmskiego, na której przedstawiła stan środowiska i działalność kontrolną WIOŚ na terenie powiatu.
Rada Powiatu Kraśnickiego

W dniu dzisiejszym  Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki uczestniczył w sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, na której przedstawił stan środowiska i omówił główne zagadnienia związane z działalnością WIOŚ  i  ochroną środowiska na terenie powiatu.
Projekt TACIS -Water management Bug and Latoritza/Uh river basins

W dniu dzisiejszym w siedzibie WIOŚ Lublin odbyło się spotkanie służb ochrony środowiska Ukrainy i Inspekcji Ochrony Środowiska organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w ramach projektu  TACIS -„Water management Bug and Latoritza/Uh river basins.”.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mieczysław Burdzicki przedstawił delegacji ukraińskiej  strukturę i główne zadania Inspekcji Ochrony Środowiska.

Goście zapoznali się również z  pracą inspektoratu i wyposażeniem laboratoryjnym.
Druga seria pomiarowa badań jezior

Delegatura WIOŚ w Chełmie zakończyła drugą serię pomiarową badań jezior województwa lubelskiego objętych programem monitoringu na rok 2004, tj.: Białe Włodawskie, Piaseczno, Krasne, Łukcze, Czarne Włodawskie, Rotcze, Brudno, Brudzieniec, Święte, Zienkowskie.
Po wykonaniu badań laboratoryjnych opracowany zostanie stan czystości jezior województwa lubelskiego.

Pomiary i obserwacje terenowe nie budziły zastrzeżeń, nie zaobserwowano intensywniejszych zakwitów glonów.

Przezroczystość wód większości jezior dobra.

W jeziorach płytkich natlenienie wody wysokie, natomiast w jeziorach głębokich wystąpiła stratyfikacja termiczno-tlenowa.
Rada Powiatu Łuków

W dniu 30 sierpnia  przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej – Edward Dec uczestniczył w posiedzeniu XVII sesji Rady Powiatu w Łukowie, na której omówiony był m.in. stan środowiska na terenie powiatu.

Przedstawiciel WIOŚ omówił zmiany zachodzące w środowisku powiatu łukowskiego w porównaniu do lat ubiegłych. Przedmiotem posiedzenia były również wyniki działań kontrolnych podjętych przez WIOŚ Lublin.
Oczyszczalnia ścieków komunalnych i przemysłowych w Konstantynowie

Na zaproszenie Wójta Gminy Konstantynów i Spółki BIO-TECH sp. z o. o., Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki w dniu 20 sierpnia wziął udział w uroczystości oddania do eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w Konstantynowie.
Śnięcie ryb w rzece Kurówce

W dniu 11.08.2004 r. do WIOŚ wpłynęła interwencja o śnięciu ryb w rzece Kurówce w rejonie Końskowoli. W trakcie działań kontrolnych stwierdzono, że woda w rzece Kurówce miejscami miała barwę biało – szara, szczególnie w rejonie Kurowa.
Przypuszczalnie śnięcie ryb spowodowały ścieki mleczarskie wprowadzane do rzeki Kurówki.
WIOŚ prowadzi dalsze działania wyjaśniające.
Uwolnienie amoniaku z Zakładów Azotowych Puławy S.A.

W dniu 2 sierpnia  WIOŚ został poinformowany  telefonicznie przez służby ochrony środowiska Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. o awaryjnym uwolnieniu amoniaku z rozszczelnionego rurociągu w Centrum Produkcji Saletry Wydziału Syntezy.

Zakładowa Straż Pożarna natychmiast przystąpiła do neutralizacji chmury amoniaku. Działania  straży polegały na postawieniu kurtyny wodnej.

Na miejsce zdarzenia udał się zespół inspekcyjno-laboratoryjny WIOŚ w celu ustalenia przyczyn, przebiegu i skutków awarii oraz poboru prób kontrolnych.