image_print

Przegląd zarządzania w Laboratoriach WIOŚ Lublin

W dniu 22.12.2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny przeprowadził przegląd zarządzania w Laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. W przeglądzie uczestniczyli kierownicy Laboratoriów wchodzących w skład WIOŚ w Lublinie oraz kierownicy działów współpracujących z Laboratoriami. Porządek dzienny spotkania przeglądowego obejmował wszystkie punkty normy PN EN ISO/IEC 17025 dotyczące zarządzania i działalności technicznej, w tym w szczególności: ocenę realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu, organizację, system jakości, stosowność polityki […]

Czytaj dalej...

Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim

Polski  Klub  Ekologiczny, Okręg Środkowo-Wschodni, z okazji swego 25 – lecia zorganizował wspólnie z Katedrą Ochrony Środowiska KUL , Centrum Ochrony Środowiska UMCS i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach zorganizował w dniu 6 grudnia 2005 r. konferencję na temat „Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim”  . Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin. „Aktualne problemy ochrony środowiska w województwie lubelskim” zaprezentował Zastępca […]

Czytaj dalej...

WIOŚ Lublin – zajęcia dydaktyczne

W dniu 02.12.2005 r. Laboratorium Delegatury WIOŚ w Zamościu, w ramach zajęć dydaktycznych, odwiedzili uczniowie trzecich klas o profilu biologiczno-medycznym i matematyczno-informatycznym III – go Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia laboratoryjne i zapoznali się z zakresem prowadzonych badań i pomiarów. Specjalnie dla nich została przygotowana prezentacja pomiaru hałasu. Mogli również zaobserwować działanie stacji meteorologicznej będącej na wyposażeniu Delegatury.

Czytaj dalej...

Kolegium Wojewody

W dniu 28 listopada 2005 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody, na którym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny przedstawił „Stan Środowiska w województwie lubelskim w 2004 r. a problemy związane z realizacją zadań Państwowego Monitoringu Środowiska”.

Czytaj dalej...

Narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji

W dniach 16-18 listopada 2005 r. w Ośrodku w Dębe odbyła się narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Narada rozpoczęła się wystąpieniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska . W trakcie szkolenia  poruszono tematy dotyczące zmian w Prawie ochrony Środowiska, orzecznictwa administracyjnego z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych- gospodarki odpadami, międzynarodowego obrotu odpadami. Znaczącą uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną środowiska w rolnictwie. Omówiono także aktualne […]

Czytaj dalej...

Zapach spalenizny – Chełm

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Chełmie w związku z licznymi telefonami zaniepokojonych mieszkańców miasta Chełma dotyczących pogorszenia się stanu powietrza atmosferycznego informuje, iż według danych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmie – w miejscowości Krobonosz gm. Sawin płoną torfowiska, co wraz z panującymi idealnymi warunkami atmosferycznymi dla smogu (duża wilgotność powietrza i brak wiatru, opadające mgły) powoduje wyraźnie odczuwalny organoleptycznie zapach spalenizny. Na to nakłada się tzw. […]

Czytaj dalej...

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.) ma na celu wdrożenie w prawie krajowym postanowień dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE 2000 r. seria L Nr 269 s. 34). Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochroną życia i zdrowia oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest stworzenie całego […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

W dniu 25 października 2005 r. w Brześciu na Białorusi odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, połączone ze wspólnym poborem prób wody rzeki Bug. Na czele delegacji polskiej stanął Mieczysław Burdzicki, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wspólny pobór prób stanowi realizację ustaleń IV Posiedzenia Polsko-Białruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji […]

Czytaj dalej...

Badania Jeziora Białe Włodawskie

WIOŚ w Lublinie Delegatura w Chełmie zakończyła serię badań Jeziora Białe Włodawskie w zakresie realizacji badań monitoringu reperowego jezior. Od roku 1999 Jezioro Białe (jako 1 z 10 jezior w Polsce) włączone zostało do krajowej sieci monitoringu jezior reperowych odznaczających się niskim stopniem eutrofizacji wód i zgodnie z „Programem badań jezior reperowych objętych siecią krajową” badane jest 6-8 razy w sezonie wegetacyjnym. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy opracowywaniu „Komunikatu o stanie […]

Czytaj dalej...

Program Operacyjny Środowiska na lata 2007-2013

W dniu 25 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Środowiska na lata 2007-2013. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Wziął w niej udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny. Konferencja obejmowała województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie. Zaprezentowany został Regionalny Program Operacyjny województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

Czytaj dalej...
1 2 3 6