Przegląd zarządzania w Laboratoriach WIOŚ Lublin

W dniu 22.12.2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny przeprowadził przegląd zarządzania w Laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. W przeglądzie uczestniczyli kierownicy Laboratoriów wchodzących w skład WIOŚ w Lublinie oraz kierownicy działów współpracujących z Laboratoriami.
Porządek dzienny spotkania przeglądowego obejmował wszystkie punkty normy PN EN ISO/IEC 17025 dotyczące zarządzania i działalności technicznej, w tym w szczególności:

 • ocenę realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu,
 • organizację, system jakości, stosowność polityki jakości i procedur,
 • wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przeglądy zarządzania,
 • oceny Laboratorium przez organizacje zewnętrzne,
 • metody badań i ich walidacja,
 • zapewnienie jakości wyników badań,
 • wyniki porównań międzylaboratoryjnych.

Ustalenia z przeglądu będą realizowane w roku 2006.
Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim

Polski  Klub  Ekologiczny, Okręg Środkowo-Wschodni, z okazji swego 25 – lecia zorganizował wspólnie z Katedrą Ochrony Środowiska KUL , Centrum Ochrony Środowiska UMCS i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach zorganizował w dniu 6 grudnia 2005 r. konferencję na temat „Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim”  . Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.
„Aktualne problemy ochrony środowiska w województwie lubelskim” zaprezentował Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Mieczysław Burdzicki.

Aktualne problemy ochrony środowiska w województwie lubelskim - prezentacja WIOS - 6.12.2005
WIOŚ Lublin – zajęcia dydaktyczne

W dniu 02.12.2005 r. Laboratorium Delegatury WIOŚ w Zamościu, w ramach zajęć dydaktycznych, odwiedzili uczniowie trzecich klas o profilu biologiczno-medycznym i matematyczno-informatycznym III – go Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia laboratoryjne i zapoznali się z zakresem prowadzonych badań i pomiarów.

Specjalnie dla nich została przygotowana prezentacja pomiaru hałasu. Mogli również zaobserwować działanie stacji meteorologicznej będącej na wyposażeniu Delegatury.
Kolegium Wojewody

W dniu 28 listopada 2005 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody, na którym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny przedstawił „Stan Środowiska w województwie lubelskim w 2004 r. a problemy związane z realizacją zadań Państwowego Monitoringu Środowiska”.
Narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji

W dniach 16-18 listopada 2005 r. w Ośrodku w Dębe odbyła się narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Narada rozpoczęła się wystąpieniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska .

W trakcie szkolenia  poruszono tematy dotyczące zmian w Prawie ochrony Środowiska, orzecznictwa administracyjnego z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych- gospodarki odpadami, międzynarodowego obrotu odpadami.

Znaczącą uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną środowiska w rolnictwie. Omówiono także aktualne zagadnienia działalności kontrolnej.
Zapach spalenizny – Chełm

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Chełmie w związku z licznymi telefonami zaniepokojonych mieszkańców miasta Chełma dotyczących pogorszenia się stanu powietrza atmosferycznego informuje, iż według danych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmie – w miejscowości Krobonosz gm. Sawin płoną torfowiska, co wraz z panującymi idealnymi warunkami atmosferycznymi dla smogu (duża wilgotność powietrza i brak wiatru, opadające mgły) powoduje wyraźnie odczuwalny organoleptycznie zapach spalenizny. Na to nakłada się tzw. „niska emisja” z kotłowni domowych.

Wyniki badań prowadzonych na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Chełmie z kilku ostatnich dni nie wykazały przekroczeń stężeń dopuszczalnych wynosząc dla:

 • SO2 – 18 µg/m3 przy dopuszczalnej 24 godzinnej – 125 µg/m3
 • NO2  – 22,6 µg/m3 – brak poziomu dopuszczalnego dla 24 godzinnego okresu uśredniania,
 • pył zawieszony – 33,2 µg/m3 przy dopuszczalnej 24 godzinnej – 50 µg/m3.

pozary torfowisk listopad 2005
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.) ma na celu wdrożenie w prawie krajowym postanowień dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE 2000 r. seria L Nr 269 s. 34).

Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochroną życia i zdrowia oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Jej celem jest stworzenie całego systemu gospodarki odpadami, jakie stanowią pojazdy wycofane z eksploatacji. Obowiązki w tym zakresie zostały rozdzielone pomiędzy strony uczestniczące w produkcji, używaniu pojazdów oraz przetwarzaniu odpadów z nich powstałych. Pośrednio uważa się, że ustawa doprowadzi do ograniczenia kradzieży pojazdów (zwłaszcza na części wobec znaczącego ograniczenia tzw. szrotów), handlu dokumentami oraz oszustw ubezpieczeniowych.

Przez pojazdy wycofane z eksploatacji rozumiemy pojazdy stanowiące odpad, a więc przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Zakres ustawy został zbyt wąsko określony, ponieważ regulacje odnoszą się także do obowiązków wprowadzających pojazdy, a więc przedsiębiorców – producentów, importerów czy dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia w odniesieniu do pojazdów nie będących jeszcze wycofanymi z eksploatacji, a wręcz przeciwnie – dotyczą faz projektowania i produkcji pojazdów.
Przepisy ustawy stosuje się do:

 1. pojazdów wyprodukowanych na terenie kraju,
 2. pojazdów wprowadzonych na teren kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,
 3. odpadów powstałych z pojazdów.

Nie znajduje natomiast zastosowania do pojazdów historycznych, przez które rozumiemy pojazdy zabytkowe – są to pojazdy wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz pojazdy mające co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Problematyka związana z rzeczoznawcami samochodowymi uregulowana została w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 13 marca 2005 r., z wyjątkiem szczegółowo określonych w art. 63 przepisów dla których przewidziano inne terminy.

W szczególności z dniem 1 stycznia 2006 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tworzenia sieci zbierania pojazdów.
Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

W dniu 25 października 2005 r. w Brześciu na Białorusi odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, połączone ze wspólnym poborem prób wody rzeki Bug. Na czele delegacji polskiej stanął Mieczysław Burdzicki, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wspólny pobór prób stanowi realizację ustaleń IV Posiedzenia Polsko-Białruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. W trakcie spotkania omówiono wyniki badań prób pobranych w dniu 17.05.2005 r., wymieniono próby do przeprowadzenia porównań międzylaboratoryjnych oraz ustalono harmonogram wspólnych prac na rok 2006.

spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz WIOŚ -25-10-2005

fot. Janusz Wrzesiński
Badania Jeziora Białe Włodawskie

WIOŚ w Lublinie Delegatura w Chełmie zakończyła serię badań Jeziora Białe Włodawskie w zakresie realizacji badań monitoringu reperowego jezior. Od roku 1999 Jezioro Białe (jako 1 z 10 jezior w Polsce) włączone zostało do krajowej sieci monitoringu jezior reperowych odznaczających się niskim stopniem eutrofizacji wód i zgodnie z „Programem badań jezior reperowych objętych siecią krajową” badane jest 6-8 razy w sezonie wegetacyjnym. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy opracowywaniu „Komunikatu o stanie czystości jeziora” oraz przekazane do Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

j.Białe Włodawskie

fot. Leszek Żelazny
Program Operacyjny Środowiska na lata 2007-2013

W dniu 25 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Środowiska na lata 2007-2013. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Wziął w niej udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny.

Konferencja obejmowała województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie. Zaprezentowany został Regionalny Program Operacyjny województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.