Lista 80

Minister Środowiska Tomasz Podgajniak podjął – na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – decyzję o zakończeniu z dniem 16 października 2005 r. funkcjonowania „Listy 80” i szczególnego nadzoru Głównego Inspektora nad zakładami umieszczonymi na liście.

„Lista 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju, została ogłoszona przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w styczniu 1990 roku.

Warunkiem skreślenia z „Listy 80” było opracowanie przez te zakłady programu dostosowawczego i zobowiązanie do jego realizacji w terminach ustalonych w decyzjach wojewody.

Do dnia zakończenia funkcjonowania „Listy 80” w województwie lubelskim pozostały na niej dwa zakłady warunkowo wcześniej skreślone, realizujące określone dla nich programy dostosowawcze:

  • Zakłady Azotowe S.A. w Puławach
  • Cementownia „Chełm” S.A. w Chełmie

Powyższe zakłady oprócz realizacji zadań ujętych w Ekologicznych Programach Dostosowawczych objęte zostały instytucją pozwoleń zintegrowanych, obejmujących wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko w zakresie wymaganym przez prawo ochrony środowiska. Oba zakłady uzyskały wymagane pozwolenia zintegrowane.
Wojewódzki Zespołu Reagowania Kryzysowego

W dniu 20 października 2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem spotkania było „Przygotowanie wojewódzkiego i powiatowych zespołów reagowania kryzysowego do zapobiegania wystąpieniu oraz likwidacji skutków wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubelskiego”. Posiedzenie  zwołano w celu przygotowania służb, inspekcji i straży do zapobiegania i zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wystąpienia prezentowali :  Jan Sławomirski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Leszek Krakowiak – Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, Zenon Kuźma – Dyrektor Wydziału zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego
Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 KUL

W dniu 16 października 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 . W uroczystościach uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Minister Wojciech Stawiany i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie –Pan Leszek Żelazny.
15-lecie Poleskiego Parku Narodowego

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny brał udział w Jubileuszowej Konferencji z okazji 15-lecia Poleskiego Parku Narodowego, która dobyła się w siedzibie Parku w Urszulinie w dniach 13-15 października 2005 r.

Na konferencji miało  miejsce: uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, wspólne posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego i Rady Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych: „Sieć ostoi NATURA 2000 na Polesiu Zachodnim” oraz polsko – białorusko – ukraińskie seminarium: „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie – transgraniczna ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”.
Współpracy przygraniczna z Ukrainą

W ramach współpracy przygranicznej z Ukrainą w dziedzinie ochrony środowiska WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu, przekazała do Państwowych Urzędów Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodów Wołyńskiego i Lwowskiego wyniki z badań rzeki Bug za III kwartał 2005 r.
Alert Ekologiczno-Zdrowotny

12 października 2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystym podsumowaniu XVII Edycji Alertu Ekologiczno Zdrowotnego, który odbył się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Głównym organizatorem uroczystości była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.
Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006

W dniu 4 października 2005 r. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego do wdrażania „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006”.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny przedstawił ogólne zasady wymierzania kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska oraz problemy tendencyjne w tym zakresie.
Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Środowiska

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny uczestniczył  w dniu 3 października w I Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego

W dniu 3 października 2005 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny wziął udział w obradach XXXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której przedstawił Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2004 r.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

W dniu 3 października 2005 r. w siedzibie Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty informacyjno – konsultacyjne, dotyczące treści „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W spotkaniu udział wziął Wiesław Orzeł – p.o. kierownika Delegatury w Zamościu WIOŚ w Lublinie, który przedstawił wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska dotyczące powyższego projektu.