image_print

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w WIOŚ

W dniu 22 lutego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie złożył wizytę Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Krzysztof Zaręba. W ramach wizyty zapoznał się z działalnością badawczą laboratorium w Lublinie, posiadającym aktualne certyfikaty akredytacji wydane przez krajową jednostkę akredytującą PCA w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono problemy związane z realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych, nowych  zadań i kompetencji dla WIOŚ.

Czytaj dalej...

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020

W dniu 21 lutego Kierownik Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej – Pan Edward Dec uczestniczył w VI warsztatach dotyczących prac nad „Założeniami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”. W ramach tego spotkania konsultowano treść następujących celów operacyjnych, tj. Poprawa dostępności komunikacji województwa; Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej; Rozwój obszarów miejskich i funkcji metropolitarnych Lublina; Odnowa wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Czytaj dalej...

Solidna Firma 2004

W dniu 17  lutego, w siedzibie Telewizji Polskiej Oddział Lublin, przy ul. Raabego,  odbyła się po raz trzeci uroczystość  wręczenia certyfikatów rzetelności „Solidna Firma 2004”  Województwa Lubelskiego. Kandydaci do tego tytułu oceniani byli w trakcie trzyetapowej weryfikacji dokumentów oraz wizytacji przeprowadzonej w każdej firmie  przez społeczne grono ekspertów gospodarczych- Kolegium Regionalne, wśród  których jest pan Leszek Żelazny, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Sprawdzana była rzetelność wobec partnerów i pracowników […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie rzeki Garbówki

W dniu 10 lutego 2005 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła interwencja o zanieczyszczaniu rzeki Garbówki. W wyniku podjętych działań inspekcyjnych ustalono, że sprawcą zanieczyszczania była „Oczyszczalnia Kurów I Group” sp. z o. o. w Kurowie. W trakcie kontroli pobrano do analizy próbki odprowadzanych ścieków i wody z rzeki Garbówki i Kurówki. W dalszym ciągu WIOŚ prowadzi działania wyjaśniające.

Czytaj dalej...

Budowa wspólnej polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej

W dniu 2 lutego 2005 r., w MPWiK w Lublinie, odbyło się spotkanie robocze, dotyczące przygotowania projektów: „Budowa wspólnej polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu”; „Wdrożenie Projektu Pilotowego EKG/ONZ Monitoringu i Oceny Jakości Wód w Zlewni Bugu”. Przygotowanie projektów odbywa się w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 5.11.2004 r. Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, stworzonego w zakresie inicjatywy europejskiej Interreg IIIA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Narodowego i Wojewódzkich […]

Czytaj dalej...

Rada Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

W dniu 27 stycznia   Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w  inauguracyjnym posiedzeniu Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, działającej przy Dyrektorze Zarządu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie. W trakcie obrad uchwalono regulamin Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, wybrano Przewodniczącego i Prezydium Rady. Odbyła się również premiera filmu „Małopolski Przełom Wisły”.

Czytaj dalej...

Podsumowania działalności kontrolno-pomiarowej prowadzonej w 2004 r.

WIOŚ dokonał podsumowania działalności kontrolno-pomiarowej prowadzonej w 2004 r. Przeprowadzono ogółem 1325 kontroli, w tym 126 interwencyjnych . W czasie 423 kontroli dokonano pomiarów . Wystosowano 752 zarządzenia pokontrolne. Nałożono 70 mandatów. Wydano 461 decyzji o charakterze pieniężnym. Laboratorium WIOŚ  w 11440 próbkach wykonało 129839 oznaczeń, z czego w ramach działalności kontrolnej w 1471 pobranych próbkach wykonano 6195 oznaczeń, natomiast w ramach badań monitoringowych w 7924 pobranych próbkach wykonano 72240 oznaczeń.

Czytaj dalej...
1 4 5 6