Pożaru na składowisku odpadów w Pawłowie

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż zakończyła się akcja gaszenia pożaru na składowisku odpadów w Pawłowie gm. Rejowiec Fabryczny. Akcję prowadziła Państwowa Straż Pożarna, a pracownicy WIOŚ przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości  eksploatacji powyższego składowiska. W efekcie kontroli za nieprzestrzeganie warunków ochrony środowiska wymierzono mandat karny. Ponadto zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zarządzającego do uporządkowania składowiska niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej, wyeliminowania możliwości palenia się odpadów oraz eksploatacji składowiska zgodnie z warunkami określonymi w posiadanych decyzjach administracyjnych.