image_print

Stan sanitarny jezior – spotkanie służb

W dniu 18 sierpnia Wicewojewoda Lubelski – Jarosław Zdrojkowski zorganizował spotkanie poświęcone omówieniu problemów związanych ze stanem sanitarnym jezior wykorzystywanych do celów rekreacyjnych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele WIS, WINB,  WŚiR LUW , przedstawiciele samorządowi a także środowiska naukowe.  WIOŚ w Lublinie  reprezentowali Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie – Elżbieta Piebiak, która przedstawiła  „Stan czystości jezior w województwie lubelskim pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym” oraz  Zastępca Wojewódzkiego […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Białorusi z WIOŚ

W dniu 1 sierpnia roku w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie było wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Ze strony białoruskiej spotkaniu przewodniczyła Pani Tamara Jałkowskaja, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska a ze strony […]

Czytaj dalej...

Tomaszów Lubelski – oczyszczalnia

W dniu 7 lipca 2006 r. Pan Wiesław Orzeł Kierownik Delegatury w Zamościu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w uroczystościach otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim. Modernizacja tego obiektu z pewnością przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Sołokiji. Pierwsze efekty jej działania są już widoczne w postaci pozytywnego kierunku zmian stężeń wskaźników decydujących o niskiej klasie wód tej rzeki.

Czytaj dalej...

Ćwiczenia służb kryzysowych – Brzeźno 2006

W dniach 27-28 czerwca 2006 r. odbyło się wieloszczeblowe ćwiczenie zgrywające pod kryptonimem „Brzeźno 2006”, sprawdzające współdziałanie organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania skutków zdarzenia w zakładzie dużego ryzyka – terminalu przeładunku gazów płynnych TEZET Sp. z o.o. w Brzeźnie k. Chełma. Ćwiczenie przeprowadzono w dwóch etapach: I etap (w dniu 27 czerwca) w formie aplikacyjnej gry decyzyjnej w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, II etap (w dniu 28 […]

Czytaj dalej...

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wymagania UE zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały przetransponowane do prawa polskiego za pomocą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180,poz.1495). Ustawa weszła w życie dnia 21 października 2005 r. i dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1. Przepisy ustawy mają być stosowane do: sprzętu wyprodukowanego i wprowadzonego na terytorium kraju, sprzętu wprowadzonego na terytorium […]

Czytaj dalej...

System Zarządzania Jakością w WIOŚ

W dniu 6 czerwca 2006 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audit wznawiający ważność Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001. Audit przeprowadzili auditorzy jednostki certyfikującej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Podczas auditu wznawiającego audytorzy sprawdzili i ocenili skuteczność całego Sytemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się z wynikiem pozytywnym.

Czytaj dalej...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dnia 5 czerwca 2006 r., w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona aktualnemu stanowi prac nad Krajowym Planem Strategicznym i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spotkanie prowadzone było przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczył Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Mieczysław Burdzicki.

Czytaj dalej...

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni rzeki Bug

W dniu 11 maja 2006 r. w Lublinie w ramach Projektu Phare PL 200/IB/EN/02 odbyło się seminarium pt. ” Współpraca międzynarodowa pomiędzy graniczącymi władzami gospodarki wodnej w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy wodnej”. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni rzeki Bug. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i projektu Phare, RZGW w Warszawie oraz Francuskiej Agencji Wodnej i Zachodnio-Bużańskiego Zlewniowego Zarządu Zasobów Wodnych w Łucku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Lubelskiego […]

Czytaj dalej...

Światowy Dnień Ziemi – Zamość

Dnia 21 kwietnia w związku z obchodami „Światowego Dnia Ziemi” w Delegaturze w Zamościu odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu. Po wstępnej prelekcji, na temat głównych zadań WIOŚ, przygotowanej przez przedstawicieli poszczególnych działów Inspektoratu, młodzież zapoznała się z pracą tutejszego Laboratorium.

Czytaj dalej...
1 2 3