image_print

Wdrażanie dyrektywy IPPC

W dniach 6 i 7 kwietnia 2006 r. pracownicy Działu Inspekcji Delegatury w Zamościu wzięli udział w szkoleniu na temat: „Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA” prowadzonym przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią z Warszawy. Szkolenie zostało przygotowane dla jednostek administracji publicznej zajmującej się problemami pozwoleń zintegrowanych i ocen oddziaływania na środowisko. Na uwagę zasługuje wysoki profesjonalizm wykładowców i interesująca forma przekazu informacji.

Czytaj dalej...

Komunikat o stanie czystości jezior badanych w 2005 r.

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje że został opracowany Komunikat o stanie czystości jezior badanych w 2005 r. W 2005 r. badania te dotyczyły następujących jezior : Białe Włodawskie Bialskie Czarne Sosnowickie Długie Firlej Glinki Moszne Uścimowskie Zagłębocze Komunikat o stanie czystości jezior badanych w 2005 r. – część 1 Komunikat o stanie czystości jezior badanych w 2005 r. – część 2

Czytaj dalej...

Spławianie śniegu do rzek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z późn. zmianami/ „zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub […]

Czytaj dalej...

Laboratorium WIOŚ w Lublinie – Delegatura w Zamościu

W dniach 20 i 21 lutego w Laboratorium WIOŚ w Lublinie – Delegatury w Zamościu został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audit związany z rozszerzeniem zakresu akredytacji i przedłużeniem ważności certyfikatu. Laboratorium uzyskało pozytywną ocenę. Certyfikat akredytacji będzie przedłużony na kolejne cztery lata tj. do 2010 roku.

Czytaj dalej...

Frampol – oczyszczalnia ścieków

W dniu 20 stycznia odbyło się otwarcie oczyszczalni ścieków komunalnych we Frampolu. Otwarcie poprzedzone zostało uroczystą Sesją Rady Miejskiej. W uroczystości wziął udział kierownik Delegatury w Zamościu Pan Wiesław Orzeł. Nowo wybudowana oczyszczalnia typu SBR o średniej przepustowości 150,0 m3 ścieków na dobę przyczyni się do rozwiązania istniejących od lat problemów w zakresie oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Frampol.

Czytaj dalej...

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

W dniu 19 stycznia w Departamencie Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionem Lotaryngii we Francji projektu w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w tym odpadami medycznymi. W spotkaniu mającym na celu omówienie planowanych etapów i przebiegu realizacji ww. projektu uczestniczył Pan Leszek Żelazny –Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych – Ludwin i Komarówka Podlaska

W dniu 17 stycznia przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Wydziału Inspekcji WIOŚ w Lublinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji programów działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie wrażliwych położonych w obszarze gmin Ludwin i Komarówka Podlaska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Inspektoratu RZGW w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli ponadto: przedstawiciele urzędów gmin, LWODR, OSChR i PPIS.

Czytaj dalej...

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego – Jarosława Zdrojkowskiego w WIOŚ Lublin

W dniu 5 stycznia 2005 r. I Wicewojewoda Lubelski Jarosław Zdrojkowski wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW Zdzisławem Strycharzem wizytował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Wicewojewoda zapoznał się ze strukturą organizacyjną Inspektoratu i funkcjonowaniem jego wydziałów. Szczególną uwagę zwrócił na wyposażenie i pracę akredytowanego laboratorium.

Czytaj dalej...
1 2 3