image_print

Lider Polskiej Ekologii

WIOŚ Lublin informuje, że rozpoczęła się 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Celem Konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce, podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach, tj.: Kategoria przedsiębiorstwo Kategoria wyrób Kategoria jednostka samorządu terytorialnego Kategoria stowarzyszenia i fundacje Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 lutego 2008 r. W Sekretariacie Konkursu […]

Czytaj dalej...

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – szkolenie

W  dniu 15 listopada Inspektorzy  WIOŚ Delegatury w Zamościu, Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski, przeprowadzili  dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  i  Służb  Celnych szkolenie na  temat:  „Transgranicznego przemieszczania odpadów”.  W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy. Szkolenie było wypełnieniem zapisów porozumień zawartych pomiędzy Lubelskim Wojewódzkim  Inspektorem  Ochrony  Środowiska, reprezentowanym przez działającego  z jego  upoważnienia  Kierownikiem Delegatury w Zamościu , a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Zamościu oraz  Komendantami  Placówek Straży […]

Czytaj dalej...

Projekt IMPEL

W dniu 23 i 24 października w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje inspekcyjne”  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszami Służby Celnej i Straży Granicznej  prowadzili kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów. Podczas kontroli  sprawdzana była legalność przewozu odpadów, a także zgodność ładunku z formularzem zgłoszeniowym i śledzenia wysyłki. Na  Drogowych Przejściach Granicznych w: Dorohusku, Hrebennem i Koroszczynie  skontrolowano 569 transportów, w tym 1 […]

Czytaj dalej...

Pozwolenia zintegrowane

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że z dniem 30.10.2007r. upływa termin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla podmiotów, które nie uzyskały przedmiotowego pozwolenia w wymaganym terminie, a wystąpiły na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) o ustalenie terminu usunięcia naruszenia, polegającego na braku tego pozwolenia. Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 365 […]

Czytaj dalej...

Wizyta Ambasadora Australii

Piątego października z przyjacielską wizytą przyjechał do WIOŚ Lublin Ambasador Australii Pan Ian K. Forsyth, któremu towarzyszył Dyrektor Generalny GIOŚ Marek Mroczkowski. Goście   zapoznali się ze specyfika pracy inspektoratu oraz współpracą międzynarodową, którą przedstawił w czasie prezentacji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. W dalszej części spotkania honorowi goście zwiedzili laboratorium inspektoratu.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 2 października 2007 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, poruszono też sprawę uciążliwości odorowej odczuwanej przez mieszkańców Terespola i Brześcia związanej z eksploatacją brzeskiej oczyszczalni ścieków. W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego […]

Czytaj dalej...

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

WIOŚ Lublin informuje że na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) z dniem 19 sierpnia 2007 r. uchylono art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), który zobowiązywał inwestora do zawiadomienia Inspekcji Ochrony […]

Czytaj dalej...

Europejski Dzień bez Samochodu

W związku z obchodzonym 22 września „Europejskim Dniem bez Samochodu”, w dniach 20 i 21 września br. pracownicy laboratorium WIOŚ wykonali w rejonie Placu Litewskiego w Lublinie orientacyjne pomiary hałasu komunikacyjnego oraz imisji zanieczyszczenia powietrza, których wyniki zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Leszek Żelazny, przedstawił zarys działalności kontrolno-pomiarowej WIOŚ i zachęcał do odwiedzania strony internetowej Inspektoratu.

Czytaj dalej...

Szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

Dnia 14 września z inicjatywy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w siedzibie NOSG w Chełmie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzili szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Urzędów Celnych. Podstawowym celem szkolenia było ujednolicenie stosowania (w tym interpretacji) przez służby celne, straż graniczną i inspekcję ochrony środowiska przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy […]

Czytaj dalej...

rz.Bug – badania na zawartość fosforu ogólnego i fosforanów

WIOŚ Lublin informuje, że w związku z emisją związków fosforu do środowiska po zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 16.07.2007 r. na Ukrainie, kontynuując badania wpływu tej awarii na środowisko, w dniu 1.08.2007 r. pobrano  próby opadu atmosferycznego z miesiąca lipca zebrane na stacji IMGW we Włodawie. W ww. próbach została przeprowadzona analiza chemiczna na zawartość m.in. fosforu ogólnego i fosforanów. Zawartość fosforu ogólnego w tych próbach nie odbiegała od poziomu obserwowanego w miesiącach maj i czerwiec i kształtowała się w granicach 0,03 – 0,05 […]

Czytaj dalej...
1 2 3