Transgraniczne przemieszczanie odpadów – szkolenie

W  dniu 15 listopada Inspektorzy  WIOŚ Delegatury w Zamościu, Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski, przeprowadzili  dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  i  Służb  Celnych szkolenie na  temat:  „Transgranicznego przemieszczania odpadów”.  W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy.
Szkolenie było wypełnieniem zapisów porozumień zawartych pomiędzy Lubelskim Wojewódzkim  Inspektorem  Ochrony  Środowiska, reprezentowanym przez działającego  z jego  upoważnienia  Kierownikiem Delegatury w Zamościu , a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Zamościu oraz  Komendantami  Placówek Straży Granicznej w  Hrebennym i Hrubieszowie w sprawie współdziałania w zakresie  kontroli  transgranicznego  przemieszczania  odpadów. Na spotkaniu omówiono obowiązujące od 12 lipca 2007 r. przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy  o  międzynarodowym   przemieszczaniu  odpadów  z  29   czerwca  2007 r.    W   trakcie     spotkania   również    poruszono        problemy     związane  z  transgranicznym   przemieszczaniem   odpadów, mogące wystąpić na terenie   działalności   uczestniczących  w  spotkaniu  służb  oraz  wymieniono  doświadczenia   w tym  zakresie.