Lider Polskiej Ekologii

WIOŚ Lublin informuje, że rozpoczęła się 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Celem Konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce, podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach, tj.:

  • Kategoria przedsiębiorstwo
  • Kategoria wyrób
  • Kategoria jednostka samorządu terytorialnego
  • Kategoria stowarzyszenia i fundacje

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 lutego 2008 r. W Sekretariacie Konkursu można uzyskać dodatkowe informacje, pomoc w przygotowaniu wniosków konkursowych oraz odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości:
Sekretariat Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel.: 032 254-60-31 wew. 136, 280; fax: 0 32 254-17-17
e-mail: lider@ietu.katowice.pl
www.liderpolskiejekologii
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – szkolenie

W  dniu 15 listopada Inspektorzy  WIOŚ Delegatury w Zamościu, Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski, przeprowadzili  dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  i  Służb  Celnych szkolenie na  temat:  „Transgranicznego przemieszczania odpadów”.  W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy.
Szkolenie było wypełnieniem zapisów porozumień zawartych pomiędzy Lubelskim Wojewódzkim  Inspektorem  Ochrony  Środowiska, reprezentowanym przez działającego  z jego  upoważnienia  Kierownikiem Delegatury w Zamościu , a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Zamościu oraz  Komendantami  Placówek Straży Granicznej w  Hrebennym i Hrubieszowie w sprawie współdziałania w zakresie  kontroli  transgranicznego  przemieszczania  odpadów. Na spotkaniu omówiono obowiązujące od 12 lipca 2007 r. przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy  o  międzynarodowym   przemieszczaniu  odpadów  z  29   czerwca  2007 r.    W   trakcie     spotkania   również    poruszono        problemy     związane  z  transgranicznym   przemieszczaniem   odpadów, mogące wystąpić na terenie   działalności   uczestniczących  w  spotkaniu  służb  oraz  wymieniono  doświadczenia   w tym  zakresie.
Projekt IMPEL

W dniu 23 i 24 października w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje inspekcyjne”  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszami Służby Celnej i Straży Granicznej  prowadzili kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów.

Podczas kontroli  sprawdzana była legalność przewozu odpadów, a także zgodność ładunku
z formularzem zgłoszeniowym i śledzenia wysyłki. Na  Drogowych Przejściach Granicznych w: Dorohusku, Hrebennem i Koroszczynie  skontrolowano 569 transportów, w tym 1 przewożący odpady, na Kolejowym Przejściu Granicznym w Dorohusku skontrolowano 1 transport odpadów.  W kontroli na  drodze nr 17 i 12 – parking w Kalinówce oraz na drodze nr 19 – parking  w Konopnicy na 36 zatrzymanych pojazdów 2 przewoziły odpady.   Wszystkie skontrolowane transporty odpadów były legalne.
Pozwolenia zintegrowane

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że z dniem 30.10.2007r. upływa termin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla podmiotów, które nie uzyskały przedmiotowego pozwolenia w wymaganym terminie, a wystąpiły na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) o ustalenie terminu usunięcia naruszenia, polegającego na braku tego pozwolenia.
Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 365 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzyma w drodze decyzji użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
Wizyta Ambasadora Australii

Piątego października z przyjacielską wizytą przyjechał do WIOŚ Lublin Ambasador Australii Pan Ian K. Forsyth, któremu towarzyszył Dyrektor Generalny GIOŚ Marek Mroczkowski. Goście   zapoznali się ze specyfika pracy inspektoratu oraz współpracą międzynarodową, którą przedstawił w czasie prezentacji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. W dalszej części spotkania honorowi goście zwiedzili laboratorium inspektoratu.

Wizyta Ambasadora Australii w WIOS Lublin
Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 2 października 2007 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, poruszono też sprawę uciążliwości odorowej odczuwanej przez mieszkańców Terespola i Brześcia związanej z eksploatacją brzeskiej oczyszczalni ścieków.
W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Tamara Jałkowska.
Zakończenie budowy obiektu budowlanego

WIOŚ Lublin informuje że na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) z dniem 19 sierpnia 2007 r. uchylono art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), który zobowiązywał inwestora do zawiadomienia Inspekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Europejski Dzień bez Samochodu

W związku z obchodzonym 22 września „Europejskim Dniem bez Samochodu”, w dniach 20 i 21 września br. pracownicy laboratorium WIOŚ wykonali w rejonie Placu Litewskiego w Lublinie orientacyjne pomiary hałasu komunikacyjnego oraz imisji zanieczyszczenia powietrza, których wyniki zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Leszek Żelazny, przedstawił zarys działalności kontrolno-pomiarowej WIOŚ i zachęcał do odwiedzania strony internetowej Inspektoratu.
Szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

Dnia 14 września z inicjatywy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w siedzibie NOSG w Chełmie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzili szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Urzędów Celnych. Podstawowym celem szkolenia było ujednolicenie stosowania (w tym interpretacji) przez służby celne, straż graniczną i inspekcję ochrony środowiska przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a także wymiana doświadczeń.
rz.Bug – badania na zawartość fosforu ogólnego i fosforanów

WIOŚ Lublin informuje, że w związku z emisją związków fosforu do środowiska po zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 16.07.2007 r. na Ukrainie, kontynuując badania wpływu tej awarii na środowisko, w dniu 1.08.2007 r. pobrano  próby opadu atmosferycznego z miesiąca lipca zebrane na stacji IMGW we Włodawie.

W ww. próbach została przeprowadzona analiza chemiczna na zawartość m.in. fosforu ogólnego i fosforanów. Zawartość fosforu ogólnego w tych próbach nie odbiegała od poziomu obserwowanego w miesiącach maj i czerwiec i kształtowała się w granicach 0,03 – 0,05 mg P/dm3 opadu atmosferycznego.

Na podstawie ostatnich badań wody rzeki Bug z dnia 6 i 7 sierpnia 2007 r. prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stwierdza się podwyższoną zawartość fosforanów zgodnie z obserwowaną corocznie w miesiącach letnich tendencją. Zawartość  tych związków wahała się w granicach 0,23 – 1,55 mg PO4/dm3, z kolei stężanie fosforu ogólnego kształtowało się na poziomie od 0,37 do 0,76 mg P/dm3.

Zdaniem WIOŚ w Lublinie podwyższonego poziomu zawartości fosforanów w wodach rzeki Bug nie należy wiązać z katastrofą kolejową i pożarem płynnego fosforu.

W związku z powyższym inspektorat zakończył prowadzenie badań w kierunku oznaczenia zawartości związków fosforu w środowisku w aspekcie tego zdarzenia.