image_print

Raport mozaikowy województwa lubelskiego

WIOŚ Lublin przedstawia raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego. Raport nazwany został raportem mozaikowym, bo pokazuje środowisko w ujęciu regionalnym, czyli mozaiki środowiska regionów, bo pokazuje je także jako mozaikę komponentów i ekosystemów, bo tak bogata i zróżnicowana jest przyroda, i wreszcie ukazuje mozaikę doświadczeń w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, bo różny jest stopień ich zaawansowania i sposób rozwiązywania problemów. Raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego(w pliku *.pdf). […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC

W załączonym dokumencie WIOŚ Lublin informuje o aktualnej liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.10.2008 r.. Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego  (w pliku *.pdf).]

Czytaj dalej...

Programu usuwania azbestu na lata 2009-2032

17 października 2008 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obyła się  – wytyczne dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie wdrażania i finansowania określonych w nim zadań. Konferencja, nad którą patronat objęli Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zorganizowana przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego W konferencji uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochron Środowiska – […]

Czytaj dalej...

Tablica informacyjna WIOŚ Lublin

Na budynku WIOŚ Lublin umieszczono tablicę informacyjną prezentującą dane o zanieczyszczeniu powietrza. Informacje są zbierane z automatycznych stacji pomiarowych w Lublinie (stacje na ul.Kraśnickiej i Śliwińskiego) oraz w Zwierzyńcu – m.Biały Słup (z terenu Roztoczańskiego Parku Narodowego). Tablicę wykonano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj dalej...

Polsko-białorusko–ukraińska polityka wodna w zlewni Bugu

W dniach od 29 września do 1 października w Łucku (Ukraina) odbyło się kolejne spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie organizowane w ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” (Interreg III A/TACIS CBC). Podczas III szkolenia specjalistycznego omówiono wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyło rozwiązań prawnych, sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz oceny wyników badań w świetle RDW w poszczególnych […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 10 września 2008 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, omówiono też postęp prac związanych z modernizacją brzeskiej oczyszczalni ścieków. W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska […]

Czytaj dalej...

Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu

W ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” w dniach od 28 do 30 lipca 2008 roku w Kamieniukach na terenie Republiki Białoruskiej odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie te było kontynuacją warsztatów które odbyły się w dniach 30 czerwca do 02 lipca w Lublinie. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina (Interreg III A/TACIS CBC).  Celem ogólnym projektu […]

Czytaj dalej...

Rozporządzenia REACH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że  z dniem 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się termin rejestracji wstępnej substancji chemicznych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy […]

Czytaj dalej...
1 2 3