Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)  przypomina, że w terminie do dnia 31 marca 2008 r., należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Obowiązkowi temu podlegają prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę  Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1), z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń określonych w załączniku nr II do tego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. Nr 187, poz. 1341) sprawozdanie przedkłada się w formie dokumentu elektronicznego.

Wzory formularzy sprawozdania oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: w zakładce „Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń” , .
Przypominamy również, że zgodnie z Art. 236d. ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku niewypełnienia obowiązku, przedłożenia informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10.000 zł, zaś w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.