Rozporządzenia REACH

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że  z dniem 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się termin rejestracji wstępnej substancji chemicznych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Występujące obecnie na rynku UE chemikalia, które odpowiadają definicji substancji wprowadzonych, zgodnie z art. 3 pkt 20 Rozporządzenia REACH i podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 5, należy zarejestrować elektronicznie w Europejskiej Agencji Chemikaliów w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. na podstawie art. 28.

Tylko firmy dokonujące rejestracji wstępnej swoich substancji mogą skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji pełnej.
Terminy te zależą od przedziału tonażu produkowanych lub wprowadzanych do obrotu na terytorium Wspólnoty przez dany podmiot substancji oraz od ich niebezpiecznych właściwości.
Zróżnicowane terminy są następujące:
– 30 listopada 2010 r.,
– 31 maja 2013 r. lub
– 31 maja 2018 r.

W przypadku, jeżeli nie dokona się rejestracji wstępnej, z dniem 1 grudnia 2008 powstaje obowiązek pełnej rejestracji substancji.

Rejestracja wstępna jest wolna od opłat i łatwa technicznie do wykonania, wymaga jedynie niewielkiej ilości danych i nie wiąże się z żadną opłatą. Plik rejestracji wstępnej dotyczący substancji zawiera:

  • dane identyfikujące daną substancję: numer EINECS, numery CAS i nazwy substancji;
  • planowany termin i przedział tonażu w celu rejestracji;
  • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią (w rozumieniu art. 4),który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych;
  • nazwa innej (innych) substancji według nomenklatury IUPAC, o których istnieją ewentualnie istotne informacje mające znaczenie dla substancji wstępnie zarejestrowanej. Jest to sposób na wskazanie, które dane można wymieniać w ramach tzw. podejścia przekrojowego, (ilościowych) zależności struktura-aktywność ((Q)SAR) oraz grupowania substancji.

Dokonanie rejestracji wstępnej substancji nie oznacza konieczności dokonania pełnej rejestracji. W przypadku, gdy podmiot pre-rejestrujący z jakiś przyczyn uzna w terminie późniejszym, że nie jest już związany tym obowiązkiem, np. skorzysta z wyłączenia dot. substancji odzyskiwanych zgodnie z art. 2 ust. 7 pkt d wówczas nie dokonuje rejestracji pełnej.

Dalszy użytkownik (definicja zgodna z art. 2 pkt 13), w celu zorientowania się, czy będzie mógł po 1 grudnia 2008 r. zaopatrywać się w substancje legalnie dostępne na rynku, niezbędne do jego działalności i ewentualnego podjęcia stosownych czynności, powinien uzyskać następujące informacje od swoich dostawców:

  • czy dostarczane substancje są, lub będą wstępnie zarejestrowane,
  • w jakim terminie ma nastąpić ich pełna rejestracja,
  • w przypadku substancji wprowadzanych do obrotu przez dany podmiot w ilości powyżej 10 ton/rok – czy odpowiednie dokumenty składane przy rejestracji będą obejmować aktualny sposób użytkowania danej substancji.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji wstępnej oraz link do poradnika na temat jej technicznego wykonania dostępne są na stronie internetowej: www.reach.gov.pl w podzakładce o takiej samej nazwie umieszczonej hierarchicznie w zakładce Rejestracja.

Strona jest prowadzona przez Krajowe Centrum Informacyjne REACH (helpdesk) powołane na mocy art. 124 Rozporządzenia REACH przy Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.