Raport mozaikowy województwa lubelskiego

WIOŚ Lublin przedstawia raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego.

Raport nazwany został raportem mozaikowym, bo pokazuje środowisko w ujęciu regionalnym, czyli mozaiki środowiska regionów, bo pokazuje je także jako mozaikę komponentów i ekosystemów, bo tak bogata i zróżnicowana jest przyroda, i wreszcie ukazuje mozaikę doświadczeń w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, bo różny jest stopień ich zaawansowania i sposób rozwiązywania problemów.

Raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego(w pliku *.pdf).

Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”.
Instalacje IPPC

W załączonym dokumencie WIOŚ Lublin informuje o aktualnej liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.10.2008 r..

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego  (w pliku *.pdf).]
Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym

WIOŚ Lublin przedstawia informację o kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym(w pliku *.pdf).
Programu usuwania azbestu na lata 2009-2032

17 października 2008 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obyła się  – wytyczne dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie wdrażania i finansowania określonych w nim zadań.
Konferencja, nad którą patronat objęli Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zorganizowana przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
W konferencji uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochron Środowiska – Leszek Żelazny oraz pracownicy inspektoratu.

konferencja pt. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032
Tablica informacyjna WIOŚ Lublin

Na budynku WIOŚ Lublin umieszczono tablicę informacyjną prezentującą dane o zanieczyszczeniu powietrza. Informacje są zbierane z automatycznych stacji pomiarowych w Lublinie (stacje na ul.Kraśnickiej i Śliwińskiego) oraz w Zwierzyńcu – m.Biały Słup (z terenu Roztoczańskiego Parku Narodowego). Tablicę wykonano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

tablica informacyjna na budynku WIOŚ Lublin
Polsko-białorusko–ukraińska polityka wodna w zlewni Bugu

W dniach od 29 września do 1 października w Łucku (Ukraina) odbyło się kolejne spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie organizowane w ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” (Interreg III A/TACIS CBC).
Podczas III szkolenia specjalistycznego omówiono wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyło rozwiązań prawnych, sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz oceny wyników badań w świetle RDW w poszczególnych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym omówieniem rozwiązań przyjętych w Polsce.

Luck spotkanie sluzb ochrony srodowiska Bialorusi Ukrainy i Polski
Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 10 września 2008 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, omówiono też postęp prac związanych z modernizacją brzeskiej oczyszczalni ścieków.
W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Tamara Jałkowska.

brzesc_IX_2008
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2007 r.

Jest już udostępniony najnowszy ”Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2007 r.”.

Zapraszamy do pobrania i przeczytania.
Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu

W ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” w dniach od 28 do 30 lipca 2008 roku w Kamieniukach na terenie Republiki Białoruskiej odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie te było kontynuacją warsztatów które odbyły się w dniach 30 czerwca do 02 lipca w Lublinie.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina (Interreg III A/TACIS CBC).  Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja transgranicznej polsko-białorusko-ukraińskiej współpracy instytucjonalnej w zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni Bugu. Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie podstaw do utworzenia Polsko-Białorusko-Ukraińskiej Komisji Zlewni Bugu. Podczas warsztatów obywających się na Białorusi omówiono kompetencje organów zajmujących się gospodarką wodną na terenie wszystkich państw biorących udział w spotkaniu tj. Polski, Białorusi oraz Ukrainy. W dalszej części omówiono strategie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Unii Europejskiej oraz Polski.
Rozporządzenia REACH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że  z dniem 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się termin rejestracji wstępnej substancji chemicznych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Występujące obecnie na rynku UE chemikalia, które odpowiadają definicji substancji wprowadzonych, zgodnie z art. 3 pkt 20 Rozporządzenia REACH i podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 5, należy zarejestrować elektronicznie w Europejskiej Agencji Chemikaliów w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. na podstawie art. 28.

Tylko firmy dokonujące rejestracji wstępnej swoich substancji mogą skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji pełnej.
Terminy te zależą od przedziału tonażu produkowanych lub wprowadzanych do obrotu na terytorium Wspólnoty przez dany podmiot substancji oraz od ich niebezpiecznych właściwości.
Zróżnicowane terminy są następujące:
– 30 listopada 2010 r.,
– 31 maja 2013 r. lub
– 31 maja 2018 r.

W przypadku, jeżeli nie dokona się rejestracji wstępnej, z dniem 1 grudnia 2008 powstaje obowiązek pełnej rejestracji substancji.

Rejestracja wstępna jest wolna od opłat i łatwa technicznie do wykonania, wymaga jedynie niewielkiej ilości danych i nie wiąże się z żadną opłatą. Plik rejestracji wstępnej dotyczący substancji zawiera:

  • dane identyfikujące daną substancję: numer EINECS, numery CAS i nazwy substancji;
  • planowany termin i przedział tonażu w celu rejestracji;
  • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią (w rozumieniu art. 4),który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych;
  • nazwa innej (innych) substancji według nomenklatury IUPAC, o których istnieją ewentualnie istotne informacje mające znaczenie dla substancji wstępnie zarejestrowanej. Jest to sposób na wskazanie, które dane można wymieniać w ramach tzw. podejścia przekrojowego, (ilościowych) zależności struktura-aktywność ((Q)SAR) oraz grupowania substancji.

Dokonanie rejestracji wstępnej substancji nie oznacza konieczności dokonania pełnej rejestracji. W przypadku, gdy podmiot pre-rejestrujący z jakiś przyczyn uzna w terminie późniejszym, że nie jest już związany tym obowiązkiem, np. skorzysta z wyłączenia dot. substancji odzyskiwanych zgodnie z art. 2 ust. 7 pkt d wówczas nie dokonuje rejestracji pełnej.

Dalszy użytkownik (definicja zgodna z art. 2 pkt 13), w celu zorientowania się, czy będzie mógł po 1 grudnia 2008 r. zaopatrywać się w substancje legalnie dostępne na rynku, niezbędne do jego działalności i ewentualnego podjęcia stosownych czynności, powinien uzyskać następujące informacje od swoich dostawców:

  • czy dostarczane substancje są, lub będą wstępnie zarejestrowane,
  • w jakim terminie ma nastąpić ich pełna rejestracja,
  • w przypadku substancji wprowadzanych do obrotu przez dany podmiot w ilości powyżej 10 ton/rok – czy odpowiednie dokumenty składane przy rejestracji będą obejmować aktualny sposób użytkowania danej substancji.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji wstępnej oraz link do poradnika na temat jej technicznego wykonania dostępne są na stronie internetowej: www.reach.gov.pl w podzakładce o takiej samej nazwie umieszczonej hierarchicznie w zakładce Rejestracja.

Strona jest prowadzona przez Krajowe Centrum Informacyjne REACH (helpdesk) powołane na mocy art. 124 Rozporządzenia REACH przy Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.