Instalacje IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, prezentuje informację o liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.06.2008 r.
Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego_30_06_2008 (w pliku *.pdf).
rz.Wisła – zakwit glonów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze zgłaszanymi interwencjami na obserwowane zanieczyszczenie rzeki Wisły, w dniu 4 lipca przeprowadził wizję lokalną rzeki połączoną z poborem prób wody do analiz na odcinku Kazimierz – Puławy.

Analiza mikroskopowa pobranych prób wykazała obfity rozwój okrzemek z rodzaju Cyclotella powodujących zakwit. Masowe występowanie okrzemek tworzy na wodzie brązową mętną zawiesinę oraz jasnobrązową pianę o specyficznym „rybim zapachu”. Zakwit okrzemkowy pojawia się cyklicznie głównie wiosną i latem, a także jesienią w wodach bogatych w składniki pokarmowe tj.: azot, fosfor i krzemionka przy korzystnych warunkach termicznych i świetlnych.
Po wyczerpaniu materii organicznej zakwity znikają.

Zdjęcie dostarczone do WIOŚ przez Urząd Gminy w Janowcu n/Wisłą - zakwit glonów

Zdjęcie dostarczone do WIOŚ przez Urząd Gminy w Janowcu n/Wisłą – zakwit glonów

zakwit glonow Wisla lipiec 2008
Spotkanie WIOŚ z białoruskimi służbami ochrony środowiska

W wyniku realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej w dniu 3 czerwca 2008 r. roku w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja –  Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony polskiej Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach. Podczas spotkanie dokonano wspólnego poboru wód rzeki Bug oraz omówiono wyniki analiz wód rzeki Bug uzyskanych w roku 2007.

spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie
Budowa polsko-białorousko-ukraińskiej polityki wodnej

W dniach 20-21 maja  przedstawiciele WIOŚ w Lublinie uczestniczyli w warsztatach rozpoczynających projekt „Budowa polsko-białorousko-ukraińskiej polityki wodnej”. Celem projektu ma być wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucjonalnej w zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni Bugu. Partnerem wiodącym projektu jest Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Partnerami Zwykłymi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Brzeski Obwodowy Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu i Wołyński Zarząd Urządzeń i Gospodarki Wodnej w Łucku. Całkowity budżet projektu to 250 000 €.
Instalacje IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, prezentuje informację o liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.04.2008 r.

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego_2008_05 (w pliku *.pdf).
Konkurs Ekologiczny „Suseł” 2007

W dniu 28 kwietnia Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników czwartej edycji Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł” 2007, która odbyła się w Instytucie Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie. Laureatów nagrody wyłoniła Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele działających w regionie pozarządowych organizacji ekologicznych.
Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

22 kwietnia Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany przez Pana Macieja Nowickiego Ministra Środowiska na członka Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Głównym zadaniem Komisji jest poprawianie jakości procedur Ocen Oddziaływania na Środowisko, w celu efektywnej absorpcji środków z funduszy unijnych.
Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2007

W marcu 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie opracował kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim. Przedmiotowa  ocena, za 2007 r., sporządzona została na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Oceny dokonano dla wszystkich stref w województwie, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin.

Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2007

 
Komisja ds. Współpracy Transgranicznej – Polska-Ukraina

W dniach 4 i 5 kwietnia w Sieniawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Obradom przewodniczyli: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska oraz Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykoła Romaniuk.
W obradach wziął udział Wicepremier Waldemar Pawlak. W posiedzeniu uczestniczyli również Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele służb granicznych, celnych i weterynarii. Głównym tematem obrad był obecny stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w aspekcie przygotowań do EURO 2012 na terenach przygranicznych, stan środowiska naturalnego oraz potencjalnych zagrożeń w obszarze przygranicznym.
Działania ratowniczo-gaśnicze w bazach i rozlewniach gazów

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż w dniu 31 marca Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadziła ćwiczenia aplikacyjne pod tytułem „Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w bazach i rozlewniach gazów – paliw płynnych”. W ćwiczeniach uczestniczyła Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie.