Ekologiczne Paliwa i Energia

W dniu 28 marca w Chełmie odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Ekologiczne Paliwa i Energia” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Starostwo Powiatowe w Chełmie pod patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, w której uczestniczyła Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie.

Na konferencji przedstawiono założenia techniczne oraz mechanizmy finansowe realizacji inwestycji dwu elektrowni biogazowych w Rejowcu i Rejowcu Fabrycznym.
Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 10 marca przebywał w Lublinie Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz.

Minister uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Genowefą Tokarską i Wicewojewodą Henryką  Strojnowską. W spotkaniu również brali udział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW Jan Buczma oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Jan Wiater.

Podczas rozmów Minister Andrzej Jagusiewicz określił szereg zagadnień do realizacji w najbliższych latach dostosowujących działania naszych służb do norm i dyrektyw unijnych z dziedziny ochrony środowiska, w tym polityki ekologicznej i monitoringu środowiska. Zapowiedział też powołanie zespołów roboczych zajmujących się eliminacją tzw. „bomb ekologicznych” na terenie poszczególnych województw.

Celem wizyty ministra było także spotkanie z kadrą kierowniczą i kierownikami delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

wizyta GIOS w WIOS Lublin - 2008-03
Konsultacje w procesie planowania w gospodarce wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniony jest opinii publicznej dokument „Przegląd  istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych. Państwa uwagi będą poddane analizie i w miarę możliwości uwzględnione na etapie opracowywania ostatecznej wersji ww. dokumentu.
Zanieczyszczenie wód rz.Krzny

Dnia 30 stycznia 2008 r. ok. godz. 14.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie powiadomił telefonicznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegaturę w Białej Podlaskiej o wystąpieniu zanieczyszczenia substancją oleistą wód rzeki Krzny w Łukowie.

Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził, że zanieczyszczenie w postaci substancji oleistej przedostało się do rzeki Krzny z wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ulicy Browarnej. Przyczyną przedostania się do kanalizacji deszczowej substancji powodującej zanieczyszczenie był celowy jej zrzut do studzienki rewizyjnej na kolektorze deszczowym w ulicy Browarnej.

W ramach likwidacji zanieczyszczenia Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP postawiła w korycie rzeki, przy wylocie kanału burzowego zaporę z prasowanej słomy. Dokonano przeglądu studzienek kanalizacyjnych w ulicy Browarnej. Ustalono, że miejscem zrzutu oleistej substancji była studzienka przy parkingu ulicznym przy ul. Browarnej 20. Wybrano ze studzienki substancję w ilości ok. 50 l. Pozostałości substancji spryskano sorbentem w celu jej neutralizacji. Ponadto przepłukano kanał burzowy na długości ok. 100 m. Resztki substancji wymytej z kolektora wychwycono na zaporze u wylotu kanału. Po zdjęciu zapory brzeg rzeki spryskano dyspergentem. Odpady poakcyjne przechowywane są na terenie KP PSP w Łukowie.

Nie ustalono sprawcy zrzutu do kanalizacji deszczowej substancji powodującej zanieczyszczenie.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2008 r. powtórnych oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że w studzienkach kanału burzowego i na wylocie kolektora do rzeki Krzny nie występuje zanieczyszczenie oleistą substancją.
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)  przypomina, że w terminie do dnia 31 marca 2008 r., należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Obowiązkowi temu podlegają prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę  Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1), z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń określonych w załączniku nr II do tego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. Nr 187, poz. 1341) sprawozdanie przedkłada się w formie dokumentu elektronicznego.

Wzory formularzy sprawozdania oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: w zakładce „Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń” , .
Przypominamy również, że zgodnie z Art. 236d. ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku niewypełnienia obowiązku, przedłożenia informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10.000 zł, zaś w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.