Ramowa Dyrektywa Wodna

image_print

Na stronie http://www.rdw.org.pl umieszczono informacje i ankiety na temat III tury konsultacji społecznych w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad gospodarowania wodami, stan zasobów wodnych oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

Plany gospodarowania wodami zostały opracowane na podstawie „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji”, który był poddany konsultacjom od 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r.
Kolejnym dokumentem stanowiącym podstawę do opracowania planów gospodarowania wodami, był „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza”, który przedstawiano opinii publicznej od 22 grudnia 2007 do 22 czerwca 2008 r. Ostatnim etapem w procesie planistycznym jest opracowanie planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w całym kraju.

RZGW w Warszawie jest jednostką budżetową,utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne oraz innych przepisów szczególnych. Zasięg terytorialny działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje 1/3 terytorium Polski. Pod względem hydrograficznym obszar ten należy w całości do zlewiska Morza Bałtyckiego i obejmuje znajdujące się na terytorium Polski dorzecza Wisły Środkowej oraz Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarftu. Powierzchnia Regionu Wodnego Środkowej Wisły wynosi 111 470 km2. Obszar ten zamieszkuje ok. 14 mln mieszkańców.

III turza konsultacji społecznych poświęconej „Projektowi planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”, trwa od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej RZGW w Warszawie http://warszawa.rzgw.gov.pl/