Badania wód rzeki Bug

image_print

W związku z wystąpieniem zjawiska śnięcia ryb w dolnej zlewni rzeki Bug (teren województwa mazowieckiego – przy ujściu do rzeki Narwi) Delegatura WIOŚ w Zamościu przedstawia informacje o podjętych  działaniach.

Do chwili obecnej tj. 16.07.2009 r. nie wpłynęły żadne niepokojące meldunki od współpracujących z Delegaturą Jednostek Straży Granicznej w Kryłowie, Hrubieszowie i Horodle oraz Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg Zamojski jak również wójtów gmin przygranicznych.

Wyniki badań wód rzeki Bug z dnia 06.07.2009 r. w monitorowanych  punktach pomiarowych w miejscowościach Kryłów, Zosin, Horodło wskazywały na zawartość tlenu rozpuszczonego w przedziale od 5,28 mgO2/l do 5,57 mgO2/l.

Z uwagi na zaistniałą sytuację w województwie mazowieckim w dniu 16.07.2009 r. dokonano ponownego poboru wód rzeki Bug w ww. punktach. W odniesieniu do ostatnich badań wykonanych w dniu 06.07.2009 r. stwierdzono wzrost wartości tlenu rozpuszczonego zawierający się w przedziale od __6,3 mgO2/l  do 6,8  mgO2/l__.

Poziom wód rzeki Bug wg wodowskazu w miejscowości Kryłów wynosił 2,1 m i w żadnym z badanych punktów nie zaobserwowano wystąpienia wód z koryta rzeki i tworzenia się rozlewisk oraz śniętych ryb.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zobowiązaliśmy pisemnie ww. jednostki do wzmożonej obserwacji podległych im odcinków rzeki Bug i przekazywania niezwłocznie wszelkich niepokojących informacji do WIOŚ.

Wystąpiono również z prośbą do Służb Ochrony Środowiska Ukrainy Obwodu Wołyńskiego o przekazywanie zaobserwowanych niepokojących zjawisk na rzece Bug mogących być przyczyną  potencjalnych zanieczyszczeń.