XI Edycja Konkursu „Przyjaźni Środowisku”

image_print

10 listopada Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Gali Nominatów XI Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w Senacie RP.
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach.
Konkurs przeprowadzany jest od 1998 r. w roku bieżącym odbyła się jego XI edycja.
Patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent RP Lech Kaczyński.
Najwyższym organem Konkursu jest Narodowa Rada Ekologiczna. Członkowie rady powoływani są przez organizatora Konkursu spośród autorytetów ekologii i ochrony środowiska reprezentujących wszystkie środowiska zainteresowane działaniami dla jej poprawy. Przewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej jest Jerzy Buzek, sekretarzem Michał Wojtczak a Podsekretarzem Krzysztof Masiuk.

więcej informacji w załączonym pliku