image_print

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

16 listopada 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie Januszem Słodzińskim, Zastępcą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lek. med. Piotrem Cioczkiem oraz Kierownikiem Działu Laboratoryjnego mgr Janiną Sitarską. Rozmowy były kontynuacją uzgodnień poruszonych na wcześniejszym spotkaniu, które odbyło się 2 czerwca 2009 r. Dotyczyły przekazania sprzętu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz lokalizacji punktów pomiarowych obsługiwanych […]

Czytaj dalej...

XI Edycja Konkursu „Przyjaźni Środowisku”

10 listopada Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Gali Nominatów XI Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w Senacie RP. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie […]

Czytaj dalej...

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

9 listopada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego dotyczącym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla naszego kraju w tym wsparcie na projekty związane z poprawą stanu środowiska).

Czytaj dalej...

Gospodarka odpadami – konferencja

W dniach 7-8 października 2009 r. odbyło się w Lublinie Seminarium Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska nt.: Gospodarki odpadami w Metropolii.  Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski przywitał uczestników i wprowadził do tematyki seminarium, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Marek Górski przybliżył uczestnikom zmiany w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami. W seminarium brał również udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...

Narada regionalna WIOŚ

4 listopada br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się narada regionalna z udziałem Delegatur WIOŚ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Przedstawiono zagadnienia poruszone na spotkaniu wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, które odbyło się w dniach 26-28 października br. w Mikorzynie. Podczas narady odbyło się również szkolenie nt. przeprowadzania ocen okresowych pracowników służby cywilnej.

Czytaj dalej...

Staż dla absolwentów Wydziału Chemii

30 października 2009 r. został podpisany List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez prof. dr hab. Władysława Janusza – Dziekana Wydziału Chemii i prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego – Prodziekana Wydziału Chemii, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowanym przez mgr inż. Leszka Żelaznego – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.  Zgodnie z zapisami Listu podejmowana będzie współpraca dotycząca: organizacji stażów dla […]

Czytaj dalej...

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

W dniach 26-28 października 2009 r. w Mikorzynie koło Konina odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i kierowników delegatur. Podczas narady omówione zostały między innymi „Wytyczne do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 roku”, program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012 oraz wyniki kontroli składowisk odpadów przyjmujących odpady komunalne objęte obowiązkiem posiadania pozwoleń zintegrowanych. W naradzie brał udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie […]

Czytaj dalej...

Nowe technologie usuwania azbestu

W dniu 28 października 2009 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja na temat „Gospodarka odpadami a przyjazne prawo – nowe technologie usuwania azbestu”. Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące bezpiecznych i innowacyjnych technologii usuwania odpadów, przede wszystkim zawierających włókna azbestowe. Omówiono zagrożenia powstające podczas demontażu tego typu elementów, a także poruszono kwestie finansowania utylizacji azbestu.  W kontekście projektowanej zmiany ustawy o odpadach analizowano, jakie działania należy podejmować, aby do 2032 […]

Czytaj dalej...

Alert Ekologiczno-Zdrowotny

Dnia 20 października 2009 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyło się podsumowanie XXI Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Województwo Lubelskie jako jedyne w kraju organizuje taki alert od 21 lat. W Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 9