Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

16 listopada 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie Januszem Słodzińskim, Zastępcą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lek. med. Piotrem Cioczkiem oraz Kierownikiem Działu Laboratoryjnego mgr Janiną Sitarską. Rozmowy były kontynuacją uzgodnień poruszonych na wcześniejszym spotkaniu, które odbyło się 2 czerwca 2009 r. Dotyczyły przekazania sprzętu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz lokalizacji punktów pomiarowych obsługiwanych dotychczas przez Państwową Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w Lublinie. Ustalono, że ostateczne decyzje zostaną podjęte na kolejnym spotkaniu w pierwszej połowie grudnia.
Kanadyjsko – Polska Fundacja na Rzecz Ochrony Środowiska

12 listopada Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie spotkał się z Prezesem Kanadyjsko – Polskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Thomas’em J. Kedzior. Przedmiotem rozmów były zagadnienia związane z ochroną środowiska.
XI Edycja Konkursu „Przyjaźni Środowisku”

10 listopada Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Gali Nominatów XI Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w Senacie RP.
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach.
Konkurs przeprowadzany jest od 1998 r. w roku bieżącym odbyła się jego XI edycja.
Patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent RP Lech Kaczyński.
Najwyższym organem Konkursu jest Narodowa Rada Ekologiczna. Członkowie rady powoływani są przez organizatora Konkursu spośród autorytetów ekologii i ochrony środowiska reprezentujących wszystkie środowiska zainteresowane działaniami dla jej poprawy. Przewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej jest Jerzy Buzek, sekretarzem Michał Wojtczak a Podsekretarzem Krzysztof Masiuk.

więcej informacji w załączonym pliku
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

9 listopada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego dotyczącym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla naszego kraju w tym wsparcie na projekty związane
z poprawą stanu środowiska).
Gospodarka odpadami – konferencja

W dniach 7-8 października 2009 r. odbyło się w Lublinie Seminarium Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska nt.: Gospodarki odpadami w Metropolii.  Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski przywitał uczestników i wprowadził do tematyki seminarium, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Marek Górski przybliżył uczestnikom zmiany w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami.
W seminarium brał również udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.
Narada regionalna WIOŚ

4 listopada br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się narada regionalna z udziałem Delegatur WIOŚ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Przedstawiono zagadnienia poruszone na spotkaniu wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, które odbyło się w dniach 26-28 października br. w Mikorzynie. Podczas narady odbyło się również szkolenie nt. przeprowadzania ocen okresowych pracowników służby cywilnej.
Staż dla absolwentów Wydziału Chemii

30 października 2009 r. został podpisany List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez prof. dr hab. Władysława Janusza – Dziekana Wydziału Chemii i prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego – Prodziekana Wydziału Chemii, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowanym przez mgr inż. Leszka Żelaznego – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.  Zgodnie z zapisami Listu podejmowana będzie współpraca dotycząca: organizacji stażów dla absolwentów Wydziału Chemii, wymiany informacji naukowej, wdrażania nowych technik modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz pozyskiwania informacji w zakresie presji na środowisko.
Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

W dniach 26-28 października 2009 r. w Mikorzynie koło Konina odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i kierowników delegatur.
Podczas narady omówione zostały między innymi „Wytyczne do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 roku”, program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012 oraz wyniki kontroli składowisk odpadów przyjmujących odpady komunalne objęte obowiązkiem posiadania pozwoleń zintegrowanych.
W naradzie brał udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz kierownicy delegatur: Małgorzata Skwarek , Elżbieta Piebiak oraz Edward Dec.
Nowe technologie usuwania azbestu

W dniu 28 października 2009 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja na temat „Gospodarka odpadami a przyjazne prawo – nowe technologie usuwania azbestu”.
Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące bezpiecznych i innowacyjnych technologii usuwania odpadów, przede wszystkim zawierających włókna azbestowe. Omówiono zagrożenia powstające podczas demontażu tego typu elementów, a także poruszono kwestie finansowania utylizacji azbestu.  W kontekście projektowanej zmiany ustawy o odpadach analizowano, jakie działania należy podejmować, aby do 2032 roku wyroby azbestowe zostały skutecznie wyeliminowane ze środowiska.
Konferencję prowadzili: Krzysztof Putra – Wicemarszałek Senatu RP, Marek Kuchciński – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Michał Wojtczak – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska oraz Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W konferencji brał udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny.
Alert Ekologiczno-Zdrowotny

Dnia 20 października 2009 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyło się podsumowanie XXI Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Województwo Lubelskie jako jedyne w kraju organizuje taki alert od 21 lat.
W Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny.

dyplom dla WIOŚ - Alert Ekologiczno-Zdrowotny