image_print

35-lecie Roztoczańskiego Parku Narodowego

9 września 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie mgr inż. Leszek Żelazny wziął udział w uroczystościach jubileuszu 35-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu – Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

Sprawozdawczości PRTR

Każdy podmiot prowadzący instalację, podlegającą sprawozdawczości PRTR, będzie musiał złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym sprawozdanie do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Jeśli składający nie będzie miał bezpiecznego podpisu elektronicznego, prześle dodatkowo do wojewódzkiego inspektora ochrony  środowiska podpisany wydruk sprawozdania. Obowiązek ten wynika z opublikowanego 31 sierpnia 2009 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru […]

Czytaj dalej...

Raport – Bug 2009

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawia raport o działaniach realizowanych przez Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu związanych ze złym stanem wód rzeki Bug i jej dopływów w miesiącu lipcu 2009 r. RAPORT O DZIAŁANIACH PROWADZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W LIPCU 2009 ROKU W ZWIĄZKU ZE ZŁYM STANEM WÓD RZEKI BUG I JEJ DOPŁYWÓW lipiec 2009

Czytaj dalej...

Podsumowania wyników działalności kontrolnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dokonał podsumowania wyników działalności kontrolnej prowadzonej w I półroczu 2009 roku. Łącznie przeprowadzono 1180 kontroli, w tym: 390 kontroli planowych i 790 kontroli pozaplanowych. Wśród kontroli pozaplanowych,  543 stanowiły kontrole realizowane w ramach akcji międzynarodowego przemieszczania odpadów IMPEL TFS. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono w 324 jednostkach gospodarczych i w związku z tym wydano 252 zarządzania pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych uchybień. Zastosowano 173 pouczenia […]

Czytaj dalej...

Stan czystości jezior

W związku z zapytaniami o stan czystości lubelskich jezior pod kątem rekreacji i wypoczynku – WIOŚ w Lublinie informuje, iż kontynuuje badania stanu czystości jezior w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2009, ocena czystości zostanie dokonana po zakończonym cyklu pomiarowym. Badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a wynikami ostatnich badań dostępne są na stronie WSSE w Lublinie.

Czytaj dalej...

Rzeka Wieprz – zanieczyszczenie

W dniu 12.08.2009 r. WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu odebrała telefoniczną informację o zanieczyszczeniu rzeki Wieprz w m. Michalów. Zespół wyjazdowy po przybyciu na miejsce ustalił, że występujące zanieczyszczenia na powierzchni wody mają konsystencję i zapach charakterystyczne dla olejów roślinnych. Przeprowadzono kontrolę w Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o. ustalono, że podczas rozruchu nowej linii technologicznej tłoczni i ekstrakcji miała miejsce awarii automatyki w efekcie czego pewne ilości nieoczyszczonego oleju rzepakowego poprzez obieg wód chłodniczych […]

Czytaj dalej...

Rzeka Łabuńka – śnięcie ryb

W dniu 12.08. 2009 r. przedstawiciel koła PZW w Zamościu poinformował WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu o dziubkowaniu ryb na rzece Łabuńka w m. Białobrzegi gm. Zamość. Zespół wyjazdowy Delegatury w Zamościu przeprowadził oględziny rzeki Łabuńki na odcinku  od  m. Zamość do m. Złojec. W miejscowości  Białobrzegi zaobserwowano dziubkowanie ryb różnej wielkości, oraz pojedyncze śnięte ryby. Wykonane analizy fizykochemiczne pobranych w tym punkcie prób wykazały bardzo niską zawartość tlenu rozpuszczonego. Prawdopodobnie przyczyną […]

Czytaj dalej...

Informacja o liczbie instalacji IPPC

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – IPPC_VI_2009 według stanu na dzień 30.06.2009 r.

Czytaj dalej...

Stan czystości lubelskich jezior

W związku z zapytaniami o stan czystości lubelskich jezior pod kątem rekreacji i wypoczynku – WIOŚ w Lublinie informuje, iż kontynuuje badania stanu czystości jezior w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2009, ocena czystości zostanie dokonana po zakończonym cyklu pomiarowym. Badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, aneks z dnia 31.07.2009 r. do komunikatu nr 8, z wynikami ostatnich badań dostępny jest na stronie WSSE […]

Czytaj dalej...

Polsko-Ukraińska współpraca przygraniczna

W dniu 03.08.2009 r. pracownicy  Delegatury w Zamościu  oraz Państwowej Inspekcji  Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego w Łucku, uczestniczyli we wspólnym poborze prób wód powierzchniowych  na rzece Bug w punkcie pomiarowym na moście granicznym w miejscowości Dorohusk. Ze strony polskiej w  spotkaniu uczestniczyli: Kierownik Delegatury p. Małgorzata Skwarek oraz pracownicy laboratorium i monitoringu. Stronę  ukraińską reprezentowała  p. Marija Jendruszczuk – Kierownik Oddziału Kontroli Instrumentalno-Laboratoryjnej ww.Inspekcji. Zakres wspólnych  prac obejmował pobór prób oraz wykonanie podstawowych pomiarów w miejscu poboru w celu […]

Czytaj dalej...
1 3 4 5 6 7 9