rz.Bug – sytuacja na rzece po stronie ukraińskiej i białoruskiej

W dniu 16 lipca 2009 r. Państwowa Inspekcja Ekologiczna Obwodu Wołyńskiego Ukrainy przekazała do WIOŚ Lublin – Delegatura w Zamościu informację na temat sytuacji na rzece Bug po stronie ukraińskiej. Dokonana przez ww. Inspekcję wizja rzeki Bug w punktach Ustiług (po stronie polskiej Zosin), Jagodin (Dorohusk), Grabowo (Włodawa), a także na rzece Ługa w miejscowości Ustiług, nie wykazała obecności śniętych ryb, ani innych niepokojących zjawisk. Ponadto strona Ukraińska poinformowała, że rezultaty badań fizyko-chemicznych wód rzeki Bug z dnia 6 lipca 2009 r. w punktach pomiarowych po stronie ukraińskiej, spójnych z punktami pomiarowymi po naszej stronie, nie wykazywały podwyższonych wartości parametrów zanieczyszczenia wód.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 lipca 2009 r. Brzeski Obwodowy Komitet ds. Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska w Brześciu przesłał informację o stanie wód rzeki Bug i jej dopływów po stronie białoruskiej. Z informacji wynika, że przeprowadzone wizje lokalne i badania jakości wód tych rzek wykazały obniżoną zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, w porównaniu do badań wcześniejszych oraz tworzenie się rozlewisk na terenach zalewowych dopływów. Nie stwierdzono zjawiska masowego śnięcia ryb.
Badania wód rzeki Bug

W związku z wystąpieniem zjawiska śnięcia ryb w dolnej zlewni rzeki Bug (teren województwa mazowieckiego – przy ujściu do rzeki Narwi) Delegatura WIOŚ w Zamościu przedstawia informacje o podjętych  działaniach.

Do chwili obecnej tj. 16.07.2009 r. nie wpłynęły żadne niepokojące meldunki od współpracujących z Delegaturą Jednostek Straży Granicznej w Kryłowie, Hrubieszowie i Horodle oraz Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg Zamojski jak również wójtów gmin przygranicznych.

Wyniki badań wód rzeki Bug z dnia 06.07.2009 r. w monitorowanych  punktach pomiarowych w miejscowościach Kryłów, Zosin, Horodło wskazywały na zawartość tlenu rozpuszczonego w przedziale od 5,28 mgO2/l do 5,57 mgO2/l.

Z uwagi na zaistniałą sytuację w województwie mazowieckim w dniu 16.07.2009 r. dokonano ponownego poboru wód rzeki Bug w ww. punktach. W odniesieniu do ostatnich badań wykonanych w dniu 06.07.2009 r. stwierdzono wzrost wartości tlenu rozpuszczonego zawierający się w przedziale od __6,3 mgO2/l  do 6,8  mgO2/l__.

Poziom wód rzeki Bug wg wodowskazu w miejscowości Kryłów wynosił 2,1 m i w żadnym z badanych punktów nie zaobserwowano wystąpienia wód z koryta rzeki i tworzenia się rozlewisk oraz śniętych ryb.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zobowiązaliśmy pisemnie ww. jednostki do wzmożonej obserwacji podległych im odcinków rzeki Bug i przekazywania niezwłocznie wszelkich niepokojących informacji do WIOŚ.

Wystąpiono również z prośbą do Służb Ochrony Środowiska Ukrainy Obwodu Wołyńskiego o przekazywanie zaobserwowanych niepokojących zjawisk na rzece Bug mogących być przyczyną  potencjalnych zanieczyszczeń.
rz.Bug – przyducha

Wyniki  badań w zakresie zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w Bugu,  przeprowadzonych w dniach 13, 14 i 15 lipca 2009 r.  w związku ze zjawiskiem letniej przyduchy.
Tabela z wynikami pomiarów (w pliku *.pdf).
Z przeprowadzonych analizy wynika, że zawartość tlenu w rzece Bug utrzymuje się na stałym poziomie, który nie wywołuje w środowisku wodnym zjawiska przyduchy.
Jednocześnie informuję, że zawartość tlenu rozpuszczonego w rzece Krzna przy jej ujściu do rzeki Bug w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie.
rz.Wisła – przyducha

Wyniki  badań zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w  Wiśle,   przeprowadzonych w dniach 13 i 14.07.2009 r. w związku ze złym stanem wód powierzchniowych, spowodowanym występowaniem zjawiska deficytu tlenowego tzw. „przyduchy”.
W dniu 16.07.2009 r. WIOŚ Lublin ponownie przeprowadzi badania stanu jakości wód rzeki Wisły
Jakość wód rzek

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku  przypadkami śnięcia ryb w rzekach kontynuowane są badania monitoringowe jakości wód, w tym zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. W ostatnim okresie badania przeprowadzone zostały w wodach rzek Bug, Krzna, Wisła, Wieprz oraz w punktach pomiarowych na dopływach rz. Wieprz.
Wykonane w trybie ciągłym analizy monitorowanych wód rzeki Krzny i Wieprzu wraz z dopływami wykazują nadal niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, natomiast jakość wód rzeki Wisły i Bugu utrzymuje się na dobrym poziomie.
Stacja pomiarowa w Białym Słupie

W dniu 20 maja br. w siedzibie WIOŚ odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Leszka Żelaznego z Dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisławem Strupieniukiem. Rozmowy dotyczyły rozbudowy i modernizacji sieci monitoringu, w tym uruchomienia zintegrowanego monitoringu przyrody i funkcjonowania stacji pomiarowej w Białym Słupie.
Zespół ds. energii odnawialnej

W dniu 8 maja br. w gabinecie Wicemarszałka S. Sosnowskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. energii odnawialnej. W porządku spotkania znalazła się tematyka przyszłości biogazowi na Lubelszczyźnie i energii wiatrowej na Lubelszczyźnie oraz współpraca zagraniczna w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny.
Staw w Parku Zdrojowym w Nałęczowie

W dniu 11.maja br. do WIOŚ wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu stawu w Parku Zdrojowym w Nałęczowie i początkowej fazie śnięcia ryb.
Inspektorat niezwłocznie podjął działania kontrolno-pomiarowe. Pracownik Laboratorium WIOŚ pobrał do badań w trzech punktach próbki wody z rzeki Bochotniczanki, i próbkę wody ze stawu w Parku Zdrojowym. Podczas wizji nie stwierdzono obecności śniętych ryb, natomiast wyniki analiz pobranych prób wody świadczyły o niskiej zawartości tlenu w stawie, co mogło spowodować niepokojące zachowanie się ryb. Jednostka Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach prowadziła napowietrzanie wody w stawie w celu wzbogacenia jej w tlen.
Aktualnie WIOŚ w Lublinie prowadzi prace związane z analizą wyników badań celem określenia przyczyny wystąpienia takiego stanu.
Instalacje IPPC

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 31.03.2009 r.

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).
XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 18 kwietnia  odbyła się XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Konkurs odbywał się w  Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. W pracach jury brał udział Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.