image_print

Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2008 r.

W marcu 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie opracował Ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2008 r.  W ocenie uwzględniono następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, arsen, kadm, nikiel i benzo/α/piren  dla kryteriów ochrony zdrowia, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów ochrony roślin. Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z postanowień ustawy –Poś, zgodnie […]

Czytaj dalej...

Polityka ekologiczna województwa lubelskiego

Na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego w dniu 6 kwietnia 2009 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowski odbyło się spotkanie dotyczące polityki ekologicznej województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz organizacje pozarządowe reprezentowane m.in. przez Ligę Ochrony Przyrody, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Lubelską Fundację Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Realizując zalecenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące nawiązania kontaktów roboczych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska w dniu 6 kwietnia 2009r. odbyło się spotkanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Pana Leszka Żelaznego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie Panią Beatą Sielewicz. Celem spotkania było nakreślenie ram współpracy głównie w zakresie wymiany informacji na temat powstawania na terenie województwa lubelskiego szkód w środowiska i obowiązku […]

Czytaj dalej...

Wdrażanie metody CAF w WIOŚ

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework)jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego […]

Czytaj dalej...

Kontrola przewozów towarów niebezpiecznych

Realizując zapisy zawarte w porozumieniu o współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i  Urzędu Transportu Kolejowego w dniach w dniach 12 i 13 marca 2009 r. przeprowadzono wspólną kontrolę. Swym zakresem obejmowała ona przygotowanie organizacyjno-techniczne i przestrzeganie procedur związanych z przewozem towarów niebezpiecznych i czynnościami z nim związanymi w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność na bocznicy kolejowej terminalu przeładunkowego w Dorohusku.  W przyszłości planowane są kolejne wspólne kontrole w powyższym zakresie.

Czytaj dalej...

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) przypomina, że do końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym, należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Obowiązkowi temu podlegają prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku […]

Czytaj dalej...

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 16.02.2009 r. Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).

Czytaj dalej...

Zagospodarowanie odpadów zawierającymi azbest

W dniu 13 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, w którym uczestniczyli, m.in.: Waldemar Pawlak – Wicepremier Ministrem Gospodarki, Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Mirosław Taras – Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A. w Bogdance. Spotkanie dotyczyło gospodarowania odpadami zawierającymi azbest.

Czytaj dalej...

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

W dniu 12 lutego 2009 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Pan Leszek Żelazny uczestniczył w naradzie wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Główne tematy narady to między innymi dostosowanie wytycznych przeprowadzania kontroli IOŚ do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, budżet zadaniowy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz sprawy związane z harmonizacją procedur zgłaszania szkód ekologicznych.

Czytaj dalej...

Ochrona środowiska w transporcie kolejowym

Realizując zapisy zawarte w porozumieniu o współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Transportu Kolejowego zawartym 11 grudnia 2008 r. między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 10 lutego 2009 r. w siedzibie WIOŚ w Lublinie odbyło się spotkanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Leszka Żelaznego oraz jego zastępcy Pana Arkadiusza Iwaniuka z przedstawicielami Urzędu Transportu Kolejowego – Dyrektorem Oddziału Terenowego w Lublinie Panem Wojciechem Królem oraz st. […]

Czytaj dalej...
1 6 7 8 9