Zespół doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej

9 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu zespołu doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Sławomir Sosnowski.

Zagadnienia klastrów agroenergetycznego i ekoenergetycznego omawiali prof. Antoni Faber z IUNG w Puławach i Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Prelekcje o aspektach ekonomicznych i energetycznych wykorzystania słomy prowadził Lesław Kaliszewski i Ryszard Celegrat z przedsiębiorstwa BIOS-BUD.
Utylizacja odpadów azbestowych

9 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniach poświęconych problematyce utylizacji odpadów azbestowych. Inicjatorem spotkań były wojewódzkie władze samorządowe Lubelszczyzny, które reprezentował wicemarszałek Sławomir Sosnowski oraz osoby odpowiedzialne za wojewódzki program ochrony środowiska.
Wdrażanie metody CAF

Pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został zakwalifikowany do udziału we wdrożeniu metody CAF 2006 w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 6 lutego br. przeprowadzono pierwsze spotkanie mające na celu ogólne zapoznanie kierownictwa i pracowników WIOŚ z wdrażaną metodą CAF.
Ramowa Dyrektywa Wodna

Na stronie http://www.rdw.org.pl umieszczono informacje i ankiety na temat III tury konsultacji społecznych w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad gospodarowania wodami, stan zasobów wodnych oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

Plany gospodarowania wodami zostały opracowane na podstawie „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji”, który był poddany konsultacjom od 22 grudnia 2006 r. do 22 czerwca 2007 r.
Kolejnym dokumentem stanowiącym podstawę do opracowania planów gospodarowania wodami, był „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza”, który przedstawiano opinii publicznej od 22 grudnia 2007 do 22 czerwca 2008 r. Ostatnim etapem w procesie planistycznym jest opracowanie planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w całym kraju.

RZGW w Warszawie jest jednostką budżetową,utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne oraz innych przepisów szczególnych. Zasięg terytorialny działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje 1/3 terytorium Polski. Pod względem hydrograficznym obszar ten należy w całości do zlewiska Morza Bałtyckiego i obejmuje znajdujące się na terytorium Polski dorzecza Wisły Środkowej oraz Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarftu. Powierzchnia Regionu Wodnego Środkowej Wisły wynosi 111 470 km2. Obszar ten zamieszkuje ok. 14 mln mieszkańców.

III turza konsultacji społecznych poświęconej „Projektowi planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”, trwa od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej RZGW w Warszawie http://warszawa.rzgw.gov.pl/
Utylizacja azbestu

4 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problemom utylizacji azbestu oraz energii odnawialnej zorganizowanym przez Politechnikę Lubelską. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.
Stacja Naukowo-Dydaktyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego

W dniu 27 stycznia Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w konferencji poświęconej projektowi utworzenia Stacji Naukowo-Dydaktycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu – Białym Słupie.