Posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

W dniach 2-3 grudnia 2010 roku w Białowieży odbyło się IX posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Posiedzeniu przewodniczyli ze strony polskiej Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, Przewodniczący Polskiej części Podkomisji, a ze strony białoruskiej Walentin Władimirowicz Karpickij – Pierwszy Zastępca Ministra do spraw sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, Przewodniczący Białoruskiej części Podkomisji. W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował Pan Mieczysław Burdzicki.

W zakresie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska omówiono następujące tematy:

  • realizację zapisów VIII posiedzenia Podkomisji przez stronę polską i białoruska ,
  • współpracę służb ochrony środowiska na wodach granicznych,
  • przebieg prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Brześciu,
  • dalsze perspektywy i kierunki rozwoju współpracy służb ochrony środowiska.

Podkomisja po przyjęciu sprawozdania z realizacji ustaleń podjętych podczas VIII posiedzenia, wskazała potrzebę rozwijania współpracy służb ochrony środowiska obu krajów oraz kontynuowania jej w zakresie monitoringu wód granicznych na rzece Bug i jej dopływach.
Lubelski Wschód Innowacji

8 listopada 2010 r. w Hotelu Europa w Lublinie odbyła się konferencja „Lubelski Wschód Innowacji – Formy wsparcia współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” zorganizowana przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. W programie dyskutowano m.in. o możliwości przenoszenia doświadczeń ogólnopolskich, białoruskich i ukraińskich w realia Lubelszczyzny. Celem konferencji była także promocja korzyści wynikających ze współpracy nauki i gospodarki, oraz wymiana doświadczeń transferu wiedzy pomiędzy naukowcami różnych krajów i regionów. W konferencji wziął udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny

8 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miała miejsce konferencja „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny”, przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego w Lublinie i Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. W jej trakcie omówione zostały preferowane kierunki rozwoju OZE, w tym produkcja biogazu i energetyka słoneczna. W obradach brał udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Ponadto w trakcie konferencji Leszek Żelazny odbył spotkanie z Krzysztofem Hetmanem Ministrem Rozwoju Regionalnego
Ćwiczenia zgrywającym pod kryptonimem Lubelskie 2010

26 października 2010 r. pracownicy WIOŚ w Lublinie tj. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk, Stanisław Godyński – kierownik Laboratorium, a także Roman Gulbierz – gł. specjalista w Wydziale Inspekcji uczestniczyli w wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „Lubelskie 2010”. Dotyczyło ono współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej w zakładzie dużego ryzyka. Scenariusz symulowanej awarii przewidywał pożar reaktora wypełnionego cykloheksanem w warunkach ciśnienia 0,95 MPa przy temperaturze 165 0C co doprowadza do wybuchu typu BLEVE i dodatkowego ogniska pożaru. Ćwiczenie zostało zorganizowane na terenie ZA „Puławy” S.A. i obejmowało epizod praktyczny z udziałem Zakładowej Straży Pożarnej i KP PSP w Puławach oraz część aplikacyjną w postaci gry decyzyjnej.

cwiczenia sluzb ratowniczych 2010 cwiczenia sluzb 2010 - fot-2 cwiczenia sluzb 2010 - fot-3
Klient w centrum uwagi administracji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeszedł pomyślnie selekcję spośród ok. 200 urzędów wyrażających chęć udziału w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klient w centrum uwagi administracji” i znalazł się wśród 100 urzędów zakwalifikowanych do ww. projektu.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi klientów urzędów administracji rządowej poprzez usprawnienie pracy urzędów w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta.

Osiągniecie tych celów przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych.

W projekcie będą upowszechniane nowoczesne, promowane w krajach UE narzędzia satysfakcji klienta, które obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem znaczenia relacji z klientem-obywatelem/przedsiębiorcą oraz z pozostałymi interesariuszami.
Wizyta GIOŚ

7 października 2010 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz odwiedził Zamojską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny, Kierownik Delegatury w Zamościu – Małgorzata Skwarek, a także Kierownicy Delegatur z Chełma i Białej Podlaskiej – Elżbieta Piebiak, Edward Dec.
Nasz Gość zapoznał się z warunkami pracy w Delegaturze, z wyposażeniem pracowni w aparaturę pomiarowo badawczą. W rozmowach z pracownikami wymienił informacje na temat najważniejszych zadań i problemów dotyczących WIOŚ.
Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

5 października 2010 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja –  Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony polskiej Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • strona polska przedstawiła i omówiła wyniki badań głównych dopływów rzeki Bug wykonane w roku 2010,
  • strony podsumowały zasady oceny wód powierzchniowych celem ustalenia wspólnych kryteriów oceny wód, zgodnie z postanowieniami i zaleceniami zawartymi w protokole z VIII posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu - fot-2
Ogólnokrajowe ćwiczenia obronne

4 października 2010 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie brał udział w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dotyczących ogólnokrajowego ćwiczenia obronnego „Anakonda 10” .
Ecoforum 2010

W dniach 28 września -1 października 2010 r. odbywa się w Lublinie międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”, pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego .

Współorganizatorami konferencji są: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Puławy”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Urząd Miasta  Lublin, Lubelski Urząd Marszałkowski, Lubelski Urząd Wojewódzki.

Pierwsza edycja tej konferencji jest poświęcona m.in. zagadnieniom ekologii w górnictwie i ciepłownictwie. Wśród jej uczestników, oprócz prof. Jerzego Buzka, znajdą się naukowcy, teoretycy i praktycy, a jednym z prowadzących jest dr Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Konferencja ECOFORUM jest platformą wymiany pomysłów i doświadczeń, które pozwolą skuteczniej chronić środowisko i odpowiedzialnie z niego korzystać, a także umożliwi wypracowanie propozycji zmian przepisów i wytycznych

W trakcie obrad ECOFORUM odbędą się również posiedzenia kapituł ogólnopolskich konkursów ekologicznych:

  • Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku: Firma Przyjazna Środowisku, Technologia Godna Polecenia, Produkt Godny Polecenia (produkt spożywczy), Produkt Godny Polecenia (produkt niespożywczy);
  • Samorząd  Przyjazny Środowisku: Gmina Przyjazna Środowisku, Powiat Przyjazny Środowisku, Związek Przyjazny Środowisku, Samorząd Wolny od Azbestu;
  • Promotor Ekologii.

W konferencji brał udział Leszek Żelazny, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

ecoforum 2010 ecoforum_2010_fot_2
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Miasto Lublin w dniach 16 – 22 września br. uczestniczyło w kampanii „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – Europejskiego dnia bez samochodu” pod hasłem „Mądry transport – lepsze życie”.

Wspierając idee kampanii Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonało pomiaru hałasu na terenie miasta Lublin.

Akcja jest doskonałą okazją do promowania przez władze miasta transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej. Dzień bez samochodu ma na celu promocję mniej szkodliwego dla środowiska transportu komunikacji miejskiej jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego.