Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

image_print

W dniu 13 września 2011 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja – Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony polskiej Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug, zaprezentowano i omówiono wyniki badań przeprowadzonych w roku 2010 i I połowie 2011 roku oraz podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 17.05.2011 r. po stronie białoruskiej,
  • zgodnie z ustaleniami w protokole z VII posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, strony zaprezentowały wstępne wartości graniczne dla wód rzeki Bug o przekroczeniu których będzie informowana współpracująca strona,
  • omówiono przebieg prac modernizacyjnych brzeskiej oczyszczalni ścieków.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu