Kontrola międzynarodowego przemieszczania odpadów

image_print

1 grudnia 2011 r. zostało zawarte porozumienie kontynuujące współpracę pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, a Naczelnikiem Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej oraz Komendantem Placówki Straży Granicznej w Terespolu, w sprawie współdziałania w zakresie kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów.
Współpraca ma na celu zapewnienie efektywnej kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów, a w szczególności zapobieganie nielegalnemu transportowaniu odpadów. W ramach współpracy realizowane będą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str.1 z późn. zm.).
Współdziałanie polegało będzie na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności kontrolnych, prowadzeniu wspólnych akcji kontrolnych, wymianie informacji i doświadczeń dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.