Ecoforum 2011

21-23 września 2011 r. w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ecoforum”, pod hasłem „Po pierwsze środowisko”. Konferencję objęli patronatem Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska i Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Zagadnienia konferencji dotyczyły nowych rozwiązań technologicznych w górnictwie i ciepłownictwie. Ważnym obszarem spotkania była również tematyka odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o efektywności energetycznej, gazie łupkowym a także o zagospodarowaniu odpadów górniczych. W programie konferencji nie zabrakło także zagadnień finansowania przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.

Podczas „Ecoforum” miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Eko Agro-Samorząd” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie i Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce.

Ostatniego dnia konferencji marszałek Krzysztof Hetman i prezydent Krzysztof Żuk wręczyli statuetki „Ecoforum” przyznawane osobom i organizacjom o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie ochrony środowiska. W kategorii „Firma Przyjazna Środowisku” wyróżniono spółkę Sigma S.A., w kategorii „Człowiek Przyjazny Środowisku”- Stanisława Zielińskiego, dyrektora BOŚ S.A. O/Lublin, a w kategorii „Firma i Człowiek Przyjazny Środowisku”- firmę CEMEX Polska Sp. z o. o. i prezesa zarządu Tadeusza Radzięciaka.

W konferencji uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie i pracownicy WIOŚ w Lublinie.
Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 13 września 2011 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja – Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony polskiej Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug, zaprezentowano i omówiono wyniki badań przeprowadzonych w roku 2010 i I połowie 2011 roku oraz podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 17.05.2011 r. po stronie białoruskiej,
  • zgodnie z ustaleniami w protokole z VII posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej, strony zaprezentowały wstępne wartości graniczne dla wód rzeki Bug o przekroczeniu których będzie informowana współpracująca strona,
  • omówiono przebieg prac modernizacyjnych brzeskiej oczyszczalni ścieków.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu
Bialskie Dni Wody

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej oraz Bialskopodlaską Fundacją Ekologiczną postanowiły w sposób aktywny włączyć się w obchody Światowego Tygodnia Wody organizując Bialskie Dni Wody pod hasłem „Czysta woda – Wspólne dobro”. Głównym celem uroczystości było podkreślenie znaczenia wody w życiu codziennym.
Obchody połączone były z licznymi atrakcjami – gry, zabawy, quizy, pokazy laboratoryjne i multimedialne, plansze edukacyjne, upominki wodne i wiele innych niespodzianek.

Komitet Honorowy Bialskich Dni Wody:
1) Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Przewodniczący Komitetu Honorowego
2) Zygmunt Jarosz – Główny Inżynier BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.
3) Zofia Badach – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej
4) Edward Dec – Kierownik Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej
5) Janusz Bystrzyński – Prezes Bialskopodlaskiej Fundacji Ekologicznej

Bialskie Dni Wody
ekoARGO-Samorząd 2011

25 sierpnia 2011 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej organizowanemu konkursowi „ekoARGO-Samorząd 2011”.
Celem konkursu jest wyłonienie samorządu gminnego, który w roku 2011 osiągnął najlepsze wyniki w zakresie działań proekologicznych oraz popularyzował na swoim terenie inwestycje i przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska.
Konferencje poprowadzili Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Ryszard Nowak Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A w Lublinie.
Rada Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr LV/1071/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych powołała na Członka Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pana Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Do zadań Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych należy w szczególności: ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody; opiniowanie projektów planu ochrony; ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody; opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością w WIOŚ Lublin

W dniu 27 maja 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony II audit nadzorujący ważność Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.
Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Ważność certyfikatu zostaje utrzymana.
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 2010

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia kolejny Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 2010. Raport jest do pobrania z naszego serwisu www.wios.lublin.pl w postaci plików *.pdf
Przyjaźni Środowisku

W dniu 15 lipca w Pałacu Prezydenckim obyła się uroczysta inauguracja XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Wręczone również zostały certyfikaty Laureatom poprzedniej, XII edycji konkursu.
W takcie uroczystości Prezydent Rzeczpospolitej – Bronisław Komorowski powołał Leszka Żelaznego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Członka Narodowej Rady Ekologicznej – II Kadencji.

Relacja z uroczystości na stronie www.przyjazni-srodowisku.pl.

akt powolania Leszka Żelaznego na członka Narodowej Rady Ekologicznej
Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.06.2011 r.

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

W dniu 30 czerwca w zamojskim ratuszu podpisano umowę na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu pod Zamościem. Zakład wyposażony będzie w nowoczesną linię do segregacji odpadów, linię do produkcji paliwa alternatywnego, nową nieckę do składowania odpadów oraz kompostownię. Wykonawcą inwestycji będzie Hydrobudowa Polska S.A. Nowy zakład przyjmie odpady z terenu miasta Zamość oraz 13 gmin powiatu zamojskiego. Całość inwestycji to koszt 51,3 mln zł (brutto).
Budowa zakładu ma się rozpocząć wiosną 2012 roku, natomiast jesienią 2011 roku ma się rozpocząć budowa drogi dojazdowej. Zakończenie realizacji przewidziane jest na koniec maja 2013 r.
W uroczystości podpisania umowy udział wzięła Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek.