Ambasador Województwa Lubelskiego

26 lutego 2011 r. w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie odbyła się gala „Ambasador Województwa Lubelskiego” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Honorowy tytuł przyznawany jest od 1999 roku przez Zarząd Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi w promowaniu Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami.
Laureatami konkursu są osoby, instytucje i firmy, których działalność buduje pozytywny wizerunek i dobre skojarzenia z regionem lubelskim.
Wśród Ambasadorów Województwa Lubelskiego znaleźli się wybitni naukowcy i artyści, ludzie estrady i sportowcy, menadżerowie i biznesmeni, których dokonania są znane daleko poza Lubelszczyzną.
W uroczystościach wziął udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, iż 28 lutego 2011 r. upływa termin wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportów za 2010 rok. Obowiązek ten na podmioty korzystające ze środowiska nałożyły przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.).

Raport za 2010 r. powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011r. Nr 3, poz.4).

Przypomina się że, do 2012 roku obowiązek ten dotyczy podmiotów eksploatujących co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1657), do naliczania i wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r., stosuje się przepisy art. 285-288 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.
Solidna Firma

W Warszawie 8 lutego 2011 r. odbyła się Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma. Uroczystość została objęta patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
Program Solidna Firma od dziewięciu lat wspiera i promuje uczciwe przedsiębiorstwa, poddając je weryfikacji i tworząc bazę firm godnych zaufania na polskim rynku. Jednym z ważniejszych aspektów działalności podlegających ocenie jest podejście do zagadnień ochrony środowiska. Udział w programie biorą organizacje, które swoją codzienną rzetelną pracą nadają przedsiębiorczości należny jej szacunek oraz budują pozycję Polski i dobrobyt jej obywateli.
Podczas tegorocznego finału uhonorowania laureatów z województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego dokonali m.in. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Jerzy Kwieciński Prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Leszek Żelazny w pracach Kapituły uczestniczył po raz dziewiąty.

Z terenu województwa lubelskiego certyfikaty otrzymały następujące przedsiębiorstwa: GREENLAND Technologia EM Sp. z o. o.; HENPOL Sp. z o. o., POL-SKONE Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o. o., „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”.
Przyjaźni Środowisku 2011

W Warszawie 4 lutego 2011 r. odbyła się Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” .
Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Oceniane są w nim zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Celem organizatorów jest promowanie obywatelskich postaw proekologicznych, a także wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.
Obecny na uroczystości przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przekazał sprawowaną dotychczas funkcję przewodniczącego Rady Konkursu Ekologicznego Pierwszej Damie Pani Annie Komorowskiej.

Narodowa Rada Ekologiczna wybrała z terenu województwa lubelskiego następujących laureatów i wyróżnionych oraz przedłużających znak:

W KATEGORII: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Podkategorii: Gmina Przyjazna Środowisku
Przedłużenie znaku:

  • Urząd Miasta Lublin
  • Urząd Gminy Lubartów

W KATEGORII: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Podkategorii: Firma Przyjazna Środowisku
LAUREACI:

  • KOM-EKO Sp. z o. o. w Lublinie

Podkategoria: Produkt Godny Polecenia
LAUREACI:

  • SIGMA S.A. w Jastkowie

W KATEGORII: PROMOTOR EKOLOGII
LAUREACI:

  • Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
  • Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego

Przedłużenie znaku:

  • Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim

Wymienieni laureaci potwierdzają słowa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Andrzeja Jagusiewicza „…na Lubelszczyznę można zawsze liczyć, wszak marka Lubelskie zobowiązuje!”.

W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, który podziękował w imieniu wszystkich wyróżnionych XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.
Ponadto w podsumowaniu konkursu wzięli udział wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Sławomir Struski.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (który od początku istnienia edycji Przyjaźni Środowisku uczestniczy w pracach Kapituły) oraz Agnieszka Kowalska-Głowiak Kierownik Wydziału Prawno-Organizacyjnego.

Laureatom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

Relację fotograficzną z Gali można obejrzeć na stornie http://www.przyjazni-srodowisku.pl
Zanieczyszczenie rzeki Czechówki

27.01.2011 w godzinach przedpołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Czechówki na odcinku w pobliżu ulic Puławskiej i Al. Solidarności. Informowano o rdzawej zawiesinie obserwowanej w wodzie.
Pracownicy WIOŚ w Lublinie wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udali się na miejsce zdarzenia. Stwierdzono, iż nastąpiła awaria systemu ciepłowniczego nieopodal ulicy Popiełuszki. Z uszkodzonej rury wypływała gorąca woda i uchodziła do rzeki. Do badań laboratoryjnych zostały pobrane próbki wody z Czechówki oraz ścieki odprowadzane rowem otwartym. Ze wstępnych analiz wynika, że woda zawierała pewne ilości związków żelaza tworzących charakterystyczny czerwonawy osad. Zawartość tlenu w wodzie Czechówki pozostawała na dobrym, wysokim poziomie. Obecnie trwają prace zmierzające do naprawy uszkodzenia sieci.

zanieczyszczenia rzeki Czechówki zanieczyszczenie rzeki Czechówki - fot-2
Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie

14 stycznia 2011 r. w Auli Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Człowiek w środowisku wiejskim zagrożonym ekologicznie”, zorganizowana przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej oraz promowanie prozdrowotnych postaw ekologicznych członków społeczności lokalnych, poprzez kaskadowy system przekazywania wiedzy.
W konferencji wziął udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.