Spotkanie WIOŚ Lublin z Brzeskim Obwodowym Komitetem ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska

image_print

10 października 2012 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Jego realizacja wynikała z ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, który odbył się 19.06.2012 r. po stronie białoruskiej,
  • przedstawiono informację nt. wyników badań zrealizowanych w I połowie 2012 roku,
  • zgodnie z ustaleniami protokółu z X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej strony kontynuowały prace nad uzgodnieniem projektu protokołu technicznego dot. współpracy obu stron w zakresie monitorowania oraz wymiany informacji o stanie wód rzeki Bug i jej głównych dopływów.

Spotkanie WIOŚ Lublin z Brzeskim Obwodowym Komitetem ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu