Szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych

13.12.2012 r. w Delegaturze WIOŚ w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych z terenu działalności Delegatury. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.
Na szkoleniu poruszono bieżące tematy związane z procedurami obowiązującymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz wymieniono obustronne doświadczenia w tym zakresie. Zwrócono uwagę na zmiany w przepisach prawnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów tj. upływającymi z dniem 31.12.2012 r. okresami przejściowymi na przywóz do Polski odpadów do odzysku z „listy zielonej”.

szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych
Współpraca polsko-ukraińska w zakresie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem

W dniu 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Delegatury w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowej Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.

Państwową Inspekcję Ekologiczną Obwodu Wołyńskiego reprezentowali:

  1. Anatolij Getmanchuk – Naczelnik Państwowej Inspekcji Ekologicznej,
  2. Oleksandr Tkaczuk – z-ca Naczelnika Państwowej Inspekcji Ekologicznej.

WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu reprezentowały:

  1. Małgorzata Skwarek – Kierownik Delegatury w Zamościu oraz członek Grupy Roboczej Ochrony Wód (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych,
  2. Jadwiga Tkaczyk – starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ Lublin.

Celem spotkania było zwiększenie efektywności działań, służących ochronie środowiska naturalnego na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń rzeki granicznej Bug, która prowadzi wody z terytorium Ukrainy na terytorium Polski.
Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w strefie przygranicznej, jak również priorytety współpracy w 2013 r.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowej Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego
Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

29 listopada 2012 r. Lubelskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w posiedzeniu Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W trakcie posiedzenia przedstawiono m.in. ocenę zasadności wnioskowanych korekt granic obszarów chronionych województwa, stan zaawansowania prac nad planami ochrony parków krajobrazowych oraz stan prac nad planami ochrony obszarów Natura 2000.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020

27 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”. Zaprezentowano główne kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. W konferencji udział wzięli m.in. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.
Projekt Comenius Regio Szkoła – Środowisko – Energia

27 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie odbyła się konferencja „Efektywność ekologiczna i ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, w ramach projektu Comenius Regio Szkoła – Środowisko – Energia – edukacja dla zrównoważonego rozwoju w regionie Schwäbisch Hall i powiecie zamojskim. W konferencji udział wzięły Grażyna Gleń i Jadwiga Tkaczyk pracownice Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawiając informacje nt. stanu środowiska województwa lubelskiego.
Program ochrony powietrza dla województwa lubelskiego

23 listopada 2012 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska Alicja Roguska uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym opracowania programów ochrony powietrza dla województwa lubelskiego. W spotkaniu odbywającym się w Urzędzie Marszałkowskim przedstawili wystąpienia m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Struski oraz dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie Zdzisław Strycharz.
Omówione zostały propozycje działań krótko-, średnio- i długookresowych zmierzających do ograniczenia emisji pyłu PM10, w szczególności w zakresie niskiej emisji, a także propozycje działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania spalaniu odpadów w paleniskach indywidualnych i promocji tzw. „czystego paliwa”.
Posiedzenie Rady Rozwoju Lublina

5 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie (członek RRL).
Na posiedzeniu Rady, przedstawiciel firmy doradczej Deloitte Radosław Kubaś przedstawił „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin”.
EkoDroga Samorządowa

5 listopad br. w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Wsi odbyła się konferencja „EkoDroga Samorządowa”. W spotkaniu uczestniczył m.in. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podczas konferencji przedstawiono rozwiązania związane z budowlową ekodrogi przy wykorzystywaniu odpadów z procesów spalania odpadów. W drugiej części spotkania odbył się wyjazd terenowy do Kozłówki w gminie Kamionka, w celu wizji lokalnej odcinka pilotażowego ekodrogi.
Spotkanie WIOŚ Lublin z Brzeskim Obwodowym Komitetem ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska

10 października 2012 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Jego realizacja wynikała z ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, który odbył się 19.06.2012 r. po stronie białoruskiej,
  • przedstawiono informację nt. wyników badań zrealizowanych w I połowie 2012 roku,
  • zgodnie z ustaleniami protokółu z X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej strony kontynuowały prace nad uzgodnieniem projektu protokołu technicznego dot. współpracy obu stron w zakresie monitorowania oraz wymiany informacji o stanie wód rzeki Bug i jej głównych dopływów.

Spotkanie WIOŚ Lublin z Brzeskim Obwodowym Komitetem ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu
Porządkowanie gospodarki ściekowej w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

W dniu 05.10.2012 r. odbyła się w Zwierzyńcu konferencja pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Konferencja była podsumowaniem inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu realizowanej w ramach projektu o tej samej nazwie. Wartość inwestycji to ok. 6,6 mln zł z czego ok. 4,6 mln to pieniądze unijne. Zwierzyniec zyskał nową oczyszczalnię ścieków o przepustowości 500 m3/d. Obiekt wzbogacił się o nowy reaktor, stację odwadniania osadów, a także nową halę o lekkiej konstrukcji z punktem zlewnym wyposażonym w pompę ścieków surowych. Zmieniło się również otoczenie oczyszczalni. Wyremontowana droga, plac manewrowy i nowe ogrodzenie znacznie podniosły walory estetyczne tego miejsca.
W konferencji udział wzięli: Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek oraz st. specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej Jerzy Bełz.

oczyszczalnia_sciekow_zwierzyniec