image_print

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

18.04.2012 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski w obecności przedstawicieli Placówki Straży Granicznej oraz przedstawicieli Oddziału Celnego w Hrebennem przeprowadzili wspólną kontrolę przewozów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W ramach kontroli sprawdzono 13 samochodów, w żadnym nie stwierdzono przemieszczania odpadów. Wspólna kontrola była realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem PSG w Hrebennem, Naczelnikiem UC w Zamościu i Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez działającego z jego upoważnienia […]

Czytaj dalej...

Posiedzenie Starostwa Powiatowego w Zamościu

19.04.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem spotkania było omówienie wcześniej przedstawionej informacji o stanie środowiska w powiecie zamojskim za 2011 r. W spotkaniu udział wzięły panie Grażyna Gleń i Grażyna Męczyńska-Orłow z Delegatury w Zamościu.

Czytaj dalej...

Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu

19.04.2012 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu. Tematem ćwiczeń było „Współdziałanie służb, inspekcji i straży podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w budynku zamieszkania zbiorowego w następstwie wybuchu gazu”. Scenariusz ćwiczeń obejmował dwa elementy: zajęcia teoretyczne w postaci gry decyzyjnej; epizod praktyczny realizowany przez służby, inspekcje, straże z udziałem wojska. Celem ćwiczenia było doskonalenie systemu współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami, a wojskiem podczas prowadzenia akcji […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego Biała Podlaska

12 kwietnia 2012 r. zgodnie z planem pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającym przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia miały miejsce na terenie stacji redukcyjno – pomiarowej gazu ziemnego Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Białej Podlaskiej. Symulacja zdarzenia przewidywała wystąpienie awarii podczas przeprowadzania prac renowacyjnych w zakresie piaskowania i malowania układów zaporowych na terenie stacji redukcyjnej w Sławacinku Starym. […]

Czytaj dalej...

Spotkanie Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego

13 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się inauguracyjne spotkanie Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego, zorganizowane pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana przez Departament Rolnictwa i Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki w Warszawie Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie (RZGW). Spotkania odbyły się w dniu 27.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dniu 29.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Parczewie. Przedmiotem omówienia były projekty rozporządzeń dotyczące „Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” realizowanych na 6 nowo wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami […]

Czytaj dalej...

Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec

15 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Grabowcu odbyło się posiedzenie Rady Gminy poświęcone poszukiwaniu gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec. Oprócz radnych w posiedzeniu brali udział mieszkańcy gminy Grabowiec, a także przedstawiciele urzędów, m.in. Ministerstwa Środowiska, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Jako niezależny ekspert w dziedzinie gazu łupkowego w rozmowach uczestniczył poprzez telemost prof. dr hab. inż. Marek Nieć z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Na spotkaniu obecni […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) utrzymywało się przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 202,2 µg/m3 . Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez trzy kolejne doby, co wiąże […]

Czytaj dalej...

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 205,3 µg/m3 . Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Analiza wyników z ostatnich kilku dni wskazuje, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4