Transgraniczne przemieszczanie odpadów

18.04.2012 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu Wiesław Mazur i Tadeusz Kowalski w obecności przedstawicieli Placówki Straży Granicznej oraz przedstawicieli Oddziału Celnego w Hrebennem przeprowadzili wspólną kontrolę przewozów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W ramach kontroli sprawdzono 13 samochodów, w żadnym nie stwierdzono przemieszczania odpadów.
Wspólna kontrola była realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem PSG w Hrebennem, Naczelnikiem UC w Zamościu i Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez działającego z jego upoważnienia Kierownika Delegatury w Zamościu.
Posiedzenie Starostwa Powiatowego w Zamościu

19.04.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem spotkania było omówienie wcześniej przedstawionej informacji o stanie środowiska w powiecie zamojskim za 2011 r. W spotkaniu udział wzięły panie Grażyna Gleń i Grażyna Męczyńska-Orłow z Delegatury w Zamościu.
Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu

19.04.2012 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu. Tematem ćwiczeń było „Współdziałanie służb, inspekcji i straży podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w budynku zamieszkania zbiorowego w następstwie wybuchu gazu”.
Scenariusz ćwiczeń obejmował dwa elementy:

  • zajęcia teoretyczne w postaci gry decyzyjnej;
  • epizod praktyczny realizowany przez służby, inspekcje, straże z udziałem wojska.

Celem ćwiczenia było doskonalenie systemu współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami, a wojskiem podczas prowadzenia akcji ratowniczej. W ćwiczeniach udział wzięła Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek.

Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu Ćwiczenia zgrywające Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu - fot-2
Ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego Biała Podlaska

12 kwietnia 2012 r. zgodnie z planem pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającym przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia miały miejsce na terenie stacji redukcyjno – pomiarowej gazu ziemnego Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Białej Podlaskiej. Symulacja zdarzenia przewidywała wystąpienie awarii podczas przeprowadzania prac renowacyjnych w zakresie piaskowania i malowania układów zaporowych na terenie stacji redukcyjnej w Sławacinku Starym. W ćwiczeniach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w reprezentowali pracownicy z Delegatury w Białej Podlaskiej – Marta Olędzka – stażystka, Waldemar Skrzyniarz – starszy specjalista.
Spotkanie Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego

13 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się inauguracyjne spotkanie Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego, zorganizowane pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana przez Departament Rolnictwa i Środowiska. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Ocena jakości powietrza województwa lubelskiego za 2011 r.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dziesiątą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim –  Ocena jakości powietrza województwa lubelskiego za 2011 r.
Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki w Warszawie Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie (RZGW). Spotkania odbyły się w dniu 27.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dniu 29.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Przedmiotem omówienia były projekty rozporządzeń dotyczące „Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” realizowanych na 6 nowo wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN). Wyznaczone obszary leżą na terenie powiatów: chełmskim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, parczewskim, radzyńskim i świdnickim. Rozporządzenia obowiązywać będą od maja 2012 r. do kwietnia 2016 r. Omawiane projekty Programów działań dostępne są na stronie RZGW www.warszawa.rzgw.gov.pl.
Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec

15 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Grabowcu odbyło się posiedzenie Rady Gminy poświęcone poszukiwaniu gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec. Oprócz radnych w posiedzeniu brali udział mieszkańcy gminy Grabowiec, a także przedstawiciele urzędów, m.in. Ministerstwa Środowiska, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Jako niezależny ekspert w dziedzinie gazu łupkowego w rozmowach uczestniczył poprzez telemost prof. dr hab. inż. Marek Nieć z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Na spotkaniu obecni byli również Małgorzata Skwarek Kierownik Delegatury WIOŚ w Zamościu i Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec Poszukiwanie gazu łupkowego na terenie koncesji Grabowiec - foto2
Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) utrzymywało się przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 202,2 µg/m3 .
Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez trzy kolejne doby, co wiąże się z występowaniem niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były niekorzystne warunki klimatyczne oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.
Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 205,3 µg/m3 . Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Analiza wyników z ostatnich kilku dni wskazuje, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez trzy kolejne doby, co wiąże się z występowaniem niekorzystnych skutków zdrowotnych.
Przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były niekorzystne warunki klimatyczne oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.