Monitoring rzeki Bug

image_print

11.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej podczas badań rzek realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), stwierdził zły stan wód na rzece Czapelka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono: wysoki stan wód, mały przepływ, niską przejrzystość wody, zagniwające resztki roślinne unoszące się w wodzie oraz niską zawartość tlenu w wodzie wynoszącą 2,7 mgO2/l. Zły stan wód potwierdziły analizy laboratoryjne. Stwierdzono również przekroczenia norm określonych dla CHZT-Cr, azotu Kjeldahla oraz fosforanów.
W związku z powyższym podjęto decyzję o dokonaniu w dniu 18.06.2013 r., przy monitoringu wód rzeki Bug, dodatkowych poborów wód rzeki Czapelka i Krzna (m. Neple) pod kątem zawartości tlenu.

Więcej informacji -w załączniku – działania monitorujące rzeki Bug – 21.06.2015