Monitoring rzeki Bug

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze złym stanem wód kontynuował w dniu 21.06.2013 r. działania monitorujące stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Badaniami objęto rzekę Czapelkę, Krznę, Zielawę i Bug. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 0,5 mgO2/l do 5,8 mgO2/l.
W dniu 22.06.2013 r. dokonano analizy zawartości tlenu w 3 próbach pobranych z rzeki Bug na odcinku źródłowym. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 4,3 mgO2/l do 5,0 mgO2/l.
Badania rzek Czapelka, Krzna i Bug powtórzono w dniu 23 i 24.06.2013 r. Wyniki zawartości tlenu kształtowały się na poziomie od 0,3 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.
Analiza przeprowadzona w terenie oraz wykonane badania wskazują na poprawę warunków tlenowych. Nie zaobserwowano występowania śniętych ryb.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono pisemnie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku i Warszawie oraz Brzeski Obwodowy Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (Republika Białorusi).

Szczegółowe wyniki – w załączniku – działania monitorujące rzeki Bug – 24.06.2015