Cyklu kontrolny dotycząc nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczy w ogólnopolskim cyklu kontrolnym dotyczącym nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrole realizowane będą w terminie od połowy lipca do końca października 2013 r. Kontrolami objętych zostało 25 z 213 gmin, co stanowi 11, 7 %.
Przedmiotem kontroli są obowiązki i uprawnienia gmin, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Aktualnie WIOŚ zakończył kontrole w 16 gminach, natomiast w 8 gminach kontrole są w trakcie realizacji. Do przeprowadzenia kontroli pozostała 1 gmina.
Dodatkowo w 5 gminach zostaną przeprowadzone kontrole, w związku z wnioskami kierowanymi do tut. Inspektoratu.
Ponadto w ramach cyklu zostaną przeprowadzone 4 kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

WIOŚ powadził weryfikację rocznych sprawozdań wójtów/burmistrzów/ prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. oraz dokonał analizy wszystkich regulaminów utrzymaniu czystości porządku w gminach pod względem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Z uwagi na niską częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców tut. Inspektorat przeprowadzi dodatkowo 5 kontroli w gminach, gdzie odpady komunalne odbierane są raz na 2 lub 3 miesiące.