Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła:
    • do końca 2013 r. – w wysokości co najmniej 12% wagowo
    • do 2020 – w wysokości co najmniej 50% wagowo
  • Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
    • do końca 2013 r. – w wysokości co najmniej 36% wagowo
    • do 2020 r. w wysokości co najmniej 70% wagowo

Ponadto gminy zobowiązane są do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. kierowanych do składowania za 2013 r. wynosi 50%.

Gminom, które nie osiągnęły wymaganych poziomów Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzy administracyjną kare pieniężną.

Ww. ustawa zobowiązuje gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).