image_print

XIX sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu

W dniu 25.09.2013 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się XIX sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu. Na sesji przedstawiona została informacja o stanie środowiska w powiecie zamojskim za rok 2012 przygotowana przez WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu. Sesja poprzedzona była posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 września 2013 r. Delegaturę WIOŚ w Zamościu na sesji reprezentował p. Wiesław Orzeł.

Czytaj dalej...

ECOFORUM 2013

W dniach 19-20 września odbyła się międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” – cykliczna konferencja poświęcona szerokim aspektom ekologii. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objął Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki; Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa, Marcin Korolec – Minister Środowiska. W przegotowaniu konferencji i w jej obradach aktywnie uczestniczył – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny. więcej Informacji o konferencji […]

Czytaj dalej...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła: do końca 2013 r. – w wysokości co najmniej 12% wagowo do 2020 – w wysokości co najmniej 50% wagowo Poziomu recyklingu, przygotowania […]

Czytaj dalej...

Cyklu kontrolny dotycząc nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczy w ogólnopolskim cyklu kontrolnym dotyczącym nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrole realizowane będą w terminie od połowy lipca do końca października 2013 r. Kontrolami objętych zostało 25 z 213 gmin, co stanowi 11, 7 %. Przedmiotem kontroli są obowiązki i uprawnienia gmin, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aktualnie WIOŚ zakończył kontrole w 16 gminach, natomiast w 8 gminach kontrole są w trakcie realizacji. […]

Czytaj dalej...

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy obowiązane są zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podmioty odpowiedzialne za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców powinny zostać wyłonione przez gminy w drodze przetargu do dnia 1 lipca 2013 r. Na podstawie danych uzyskanych od gmin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na terenie województwa […]

Czytaj dalej...

Monitoring rzeki Bug

W dniu 28.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała działania monitorujące rzeki Czapelka w związku z jej złym stanem. W wyniku prowadzonych działań dokonano kolejnych poborów prób w 4 punktach pomiarowych na rzece Czapelka, Krzna, Zielawa i Bug. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano obniżenie poziomu rzek oraz zwiększenie ich przepływu. Na brzegach występują zastoiny, lub miejsca w których one występowały, z zagniwającą roślinnością. Woda charakteryzuje się niską przejrzystością. Zawartość tlenu na rzekach kształtowała […]

Czytaj dalej...

Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że umożliwił mieszkańcom województwa lubelskiego zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., 391 z późn. zm.). Pytania i wnioski o interwencję można składać telefonicznie pod numerem 81 718 62 01 oraz e-mailowo na adres:

Czytaj dalej...

Monitoring rzeki Bug

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze złym stanem wód kontynuował w dniu 21.06.2013 r. działania monitorujące stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Badaniami objęto rzekę Czapelkę, Krznę, Zielawę i Bug. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 0,5 mgO2/l do 5,8 mgO2/l. W dniu 22.06.2013 r. dokonano analizy zawartości tlenu w 3 próbach pobranych z rzeki Bug na odcinku źródłowym. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 4,3 mgO2/l do 5,0 mgO2/l. Badania rzek Czapelka, […]

Czytaj dalej...

Monitoring rzeki Bug

11.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej podczas badań rzek realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), stwierdził zły stan wód na rzece Czapelka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono: wysoki stan wód, mały przepływ, niską przejrzystość wody, zagniwające resztki roślinne unoszące się w wodzie oraz niską zawartość tlenu w wodzie wynoszącą 2,7 mgO2/l. Zły stan wód potwierdziły analizy laboratoryjne. Stwierdzono również przekroczenia norm […]

Czytaj dalej...
1 2 3