XIX sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu

W dniu 25.09.2013 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się XIX sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu. Na sesji przedstawiona została informacja o stanie środowiska w powiecie zamojskim za rok 2012 przygotowana przez WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu. Sesja poprzedzona była posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 września 2013 r. Delegaturę WIOŚ w Zamościu na sesji reprezentował p. Wiesław Orzeł.
ECOFORUM 2013

W dniach 19-20 września odbyła się międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” – cykliczna konferencja poświęcona szerokim aspektom ekologii.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objął Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki; Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa, Marcin Korolec – Minister Środowiska.
W przegotowaniu konferencji i w jej obradach aktywnie uczestniczył – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła:
  • do końca 2013 r. – w wysokości co najmniej 12% wagowo
  • do 2020 – w wysokości co najmniej 50% wagowo
 • Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
  • do końca 2013 r. – w wysokości co najmniej 36% wagowo
  • do 2020 r. w wysokości co najmniej 70% wagowo

Ponadto gminy zobowiązane są do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. kierowanych do składowania za 2013 r. wynosi 50%.

Gminom, które nie osiągnęły wymaganych poziomów Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzy administracyjną kare pieniężną.

Ww. ustawa zobowiązuje gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Cyklu kontrolny dotycząc nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczy w ogólnopolskim cyklu kontrolnym dotyczącym nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrole realizowane będą w terminie od połowy lipca do końca października 2013 r. Kontrolami objętych zostało 25 z 213 gmin, co stanowi 11, 7 %.
Przedmiotem kontroli są obowiązki i uprawnienia gmin, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Aktualnie WIOŚ zakończył kontrole w 16 gminach, natomiast w 8 gminach kontrole są w trakcie realizacji. Do przeprowadzenia kontroli pozostała 1 gmina.
Dodatkowo w 5 gminach zostaną przeprowadzone kontrole, w związku z wnioskami kierowanymi do tut. Inspektoratu.
Ponadto w ramach cyklu zostaną przeprowadzone 4 kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

WIOŚ powadził weryfikację rocznych sprawozdań wójtów/burmistrzów/ prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. oraz dokonał analizy wszystkich regulaminów utrzymaniu czystości porządku w gminach pod względem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Z uwagi na niską częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców tut. Inspektorat przeprowadzi dodatkowo 5 kontroli w gminach, gdzie odpady komunalne odbierane są raz na 2 lub 3 miesiące.
Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2012

WIOŚ Lublin informuje że Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2012 jest już dostępny do pobrania na naszych stronach www:

 1. Cały raport – w jednym pliku (*.pdf ~~10 MB)
 2. Raport z podziałem na rozdziałyNowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy obowiązane są zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podmioty odpowiedzialne za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców powinny zostać wyłonione przez gminy w drodze przetargu do dnia 1 lipca 2013 r.

Na podstawie danych uzyskanych od gmin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na terenie województwa lubelskiego wszystkie gminy zorganizowały przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas przetargi zostały rozstrzygnięte w 204 gminach, stanowiących 96% gmin w województwie, natomiast umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały podpisane przez 196 gmin.
Monitoring rzeki Bug

W dniu 28.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała działania monitorujące rzeki Czapelka w związku z jej złym stanem. W wyniku prowadzonych działań dokonano kolejnych poborów prób w 4 punktach pomiarowych na rzece Czapelka, Krzna, Zielawa i Bug. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano obniżenie poziomu rzek oraz zwiększenie ich przepływu. Na brzegach występują zastoiny, lub miejsca w których one występowały, z zagniwającą roślinnością. Woda charakteryzuje się niską przejrzystością. Zawartość tlenu na rzekach kształtowała się na poziomie od 2,2 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.

Szczegółowe wyniki w pliku działania monitorujące rzeki Bug.
Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że umożliwił mieszkańcom województwa lubelskiego zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., 391 z późn. zm.).

Pytania i wnioski o interwencję można składać telefonicznie pod numerem 81 718 62 01 oraz e-mailowo na adres:

wios_email-odpady
Monitoring rzeki Bug

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze złym stanem wód kontynuował w dniu 21.06.2013 r. działania monitorujące stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Badaniami objęto rzekę Czapelkę, Krznę, Zielawę i Bug. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 0,5 mgO2/l do 5,8 mgO2/l.
W dniu 22.06.2013 r. dokonano analizy zawartości tlenu w 3 próbach pobranych z rzeki Bug na odcinku źródłowym. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 4,3 mgO2/l do 5,0 mgO2/l.
Badania rzek Czapelka, Krzna i Bug powtórzono w dniu 23 i 24.06.2013 r. Wyniki zawartości tlenu kształtowały się na poziomie od 0,3 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.
Analiza przeprowadzona w terenie oraz wykonane badania wskazują na poprawę warunków tlenowych. Nie zaobserwowano występowania śniętych ryb.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono pisemnie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku i Warszawie oraz Brzeski Obwodowy Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (Republika Białorusi).

Szczegółowe wyniki – w załączniku – działania monitorujące rzeki Bug – 24.06.2015
Monitoring rzeki Bug

11.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej podczas badań rzek realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), stwierdził zły stan wód na rzece Czapelka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono: wysoki stan wód, mały przepływ, niską przejrzystość wody, zagniwające resztki roślinne unoszące się w wodzie oraz niską zawartość tlenu w wodzie wynoszącą 2,7 mgO2/l. Zły stan wód potwierdziły analizy laboratoryjne. Stwierdzono również przekroczenia norm określonych dla CHZT-Cr, azotu Kjeldahla oraz fosforanów.
W związku z powyższym podjęto decyzję o dokonaniu w dniu 18.06.2013 r., przy monitoringu wód rzeki Bug, dodatkowych poborów wód rzeki Czapelka i Krzna (m. Neple) pod kątem zawartości tlenu.

Więcej informacji -w załączniku – działania monitorujące rzeki Bug – 21.06.2015