image_print

Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i pyłu PM10

Informujemy o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 oraz ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2013 r. w aglomeracji lubelskiej (kod: PL0601). Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przedstawiono w załączonym pliku – ryzyko_czerwiec_2013 .

Czytaj dalej...

20-lecie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

11 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Wojciech Piekarczyk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Aneta Wilmańska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor […]

Czytaj dalej...

Konsultacyjne z przedstawicielami gmin z terenu działania Delegatury Zamość

W dniu 20.05.2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Delegatura w Zamościu odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin z terenu działania Delegatury. Spotkanie dotyczyło zadań gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Na spotkaniu w którym uczestniczyło 48 osób omówiono najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2012. Zagadnienia te omówiono w celu wykorzystania przy sporządzeniu korekt […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia dopuszczalnego poziom pyłu PM10

Informujemy, że w strefie lubelskiej (kod: PL0602) w 2013 r. został przekroczony dopuszczalny poziom pyłu PM10 określony dla stężeń 24 godzinnych. Na stacji zlokalizowanej w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej (kod krajowy: LbPulawySkowieszynska) w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. zarejestrowano łącznie 36 wartości stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 wyższych od 50 µg/m3 przy dopuszczalnych 35. Przekroczenie dotyczy obszaru miasta Puławy o powierzchni 50,5 km2 zamieszkałego przez ok. 49,8 tys. osób. […]

Czytaj dalej...

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2012

W kwietniu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie została opracowana Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2012 r. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Po raz pierwszy, ze względu na brak odrębnych kryteriów, odstąpiono od klasyfikacji dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia koordynujące działania służb – Biała Podlaska

W dniu 24 kwietnia 2013 r. zgodnie z planem pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego. Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Delegatury w Białej Podlaskiej – Krystyna Sobczuk – specjalista oraz Waldemar Skrzyniarz – starszy specjalista. Ćwiczenia odbyły się na terenie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Białej Podlaskiej. Symulacja zdarzenia […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej

W dniu 16 kwietnia 2013 roku w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Respublikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”. Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej […]

Czytaj dalej...

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

Rozpoczęto prezentowanie prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski. Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw realizowana jest z wykorzystaniem systemu prognostycznego EkoPrognoza. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). GEM-AQ jest modelem chemii troposfery, który pozwala na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze. Dzięki możliwości zastosowania siatki obliczeniowej o zmiennej rozdzielczości […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i Prokuratury Okręgowej w Lublinie

4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z Andrzejem Lepieszko Prokuratorem, przedstawicielem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ze strony Inspektoratu w spotkaniu uczestniczyli Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji. W trakcie rozmów uczestnicy spotkania przedstawili swoje kompetencje w zakresie ochrony środowiska. Ponadto ustalono zasady i zakres wspólnych […]

Czytaj dalej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na stacji w Puławach (kod stacji: LbPulawySkowieszynska) występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. odnotowano łącznie 36 dni ze stężeniami wyższymi od dopuszczalnego, przy dopuszczalnych 35 dniach. Liczba przekroczeń może ulec zmianie przy powtórnej weryfikacji wyników pomiarów za m-c listopad z uwagi na wdrażanie zainstalowanego nowego pobornika pyłu.

Czytaj dalej...
1 2 3