Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013

Wypełniając obowiązek nałożony art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm). w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie opracowana została pięcioletnia ocena jakości powietrza obejmująca lata 2009-2013.
Ocena pięcioletnia obejmuje: klasyfikację stref w oparciu o kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej, wskazanie obszarów, na których występują przekroczenia, bądź istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń, oraz informacje dotyczące wymaganych metod ocen rocznych.
Niniejsza ocena uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz nowe elementy, wynikające z decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. (ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza), a także wytycznych KE do tej decyzji.
Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013 .