Nie truj powietrza

Gmina Lublin w ramach działań edukacyjnych służących poprawie jakości powietrza rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to,czym oddychasz.

7 października 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminę Lublin „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”.
Na konferencji zostały omówione tematy związane z ochroną powietrza. Szczególną uwagę zwróciła kwestia wpływu niskiej emisji na jakość otaczającego nas powietrza oraz metody jej przeciwdziałania.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, który przedstawił prezentację pt. ”Monitoring jakości powietrza w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego”.

Gmina Lublin w ramach działań edukacyjnych służących poprawie jakości powietrza rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to,czym oddychasz – kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania niskiej emisji”. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który wyjaśnia czym jest niska emisja, dlaczego jest szkodliwa i jak możemy się przed nią chronić.

strona informacyjna UM Lublin

linki do filmu

Film został zrealizowany w ramach projektu Nie truj powietrza- miej wpływ na to czym oddychasz- kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania „niskiej emisji” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aktualny komunikat ws. sytuacji w elektrowni jądrowej na Ukrainie

W związku z przeciążeniem strony internetowej PAA publikujemy (z BIP Prezesa PAA) aktualny komunikat ws. sytuacji w elektrowni jądrowej na Ukrainie.

BRAK ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI

W dniu 3 grudnia 2014 r. media poinformowały o incydencie w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże znajdującej się ok. 700 km od granic Polski. Z informacji, jakie od ukraińskiego dozoru jądrowego otrzymała Państwowa Agencja Atomistyki wynika, że 28.11.2014 r. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony (spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora). Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a tym bardziej dla mieszkańców Polski – ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Na podstawie powyższych informacji Państwowa Agencja Atomistyki stwierdza brak jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych.

Oryginalna treść komunikatu na stronie PPA.
Przekroczenia stężenia pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu – tekst informacji o przekroczeniach
Eko-Partol w Lublinie

Ekopatrol Straży Miejskiej w Lublinie realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska na terenie miasta Lublina.

Eko-Patrol realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Strażnicy zwracają szczególną uwagę m.in. na nielegalne podrzucanie śmieci lub ich spalanie.
Od niedawna strażnicy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód. Pojazd, będzie służył do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Dzięki niemu, będzie możliwe szybkie i na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody oraz powietrza.
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się: zestaw do poboru próbek powietrza, dzięki któremu strażnicy sprawdzą czy w domowych piecach nie są spalane śmieci; urządzenie do sprawdzania podstawowych parametrów wody ważnych w procesach życiowych środowiska wodnego; detektory gazu alarmujące o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru, amoniaku. Ponadto Eko-Patrol został wyposażony w miernik hałasu, który będzie pomocny przy interwencjach związanych z zakłócaniem ciszy i spokoju.

Skutecznym narzędziem do walki z środowiskowym wandalizmem będą tzw. fotopułapki czyli kamery wyposażone w czujnik ruchu oraz lampę podczerwieni, które będą umieszczane w miejscach gdzie powstają np. dzikie wysypiska śmieci. Pozwolą one na zarejestrowanie osób podrzucających odpady.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wspiera Eko-Patrol doradztwem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pomiarowo – analitycznych.

Kontakt ze Strażą Miejską Miasta Lublin
tel. dyżurny: 986 lub 81 466 5020
sms interwencyjny: 665 500 410
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
Wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina

13 października 2014 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zorganizował wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Pracownicy GDDKiA zaprezentowali nowo wybudowaną drogę realizowaną w ramach kontraktów nr 2,3,4.
Podczas przejazdu trasą od Al. Solidarności w Lublinie poprzez węzły „Lublin-Sławinek”, „Jakubowice”, „Lublin-Rudnik”, „Lublin-Tatary”, „Lublin-Mełgiewska” oraz „Lublin-Witosa” zostały omówione zasadnicze problemy pojawiające się w trakcie realizacji wielkiego zadania inwestycyjnego w terenie.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji.
Ekofestyn 2014

11 października 2014 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Ekofestynie, który odbył się na placu Zamkowym. Była to już siódma edycja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Festyn został objęty patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz przez Prezydenta Miasta Lublin. Uroczystego otwarcia dokonał Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Antoni Skrabucha Dyrektor Rolniczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Spotkanie miało na celu promowanie zdrowej żywności, wyrobów ekologicznych oraz zdrowego odżywiania.
Spotkanie przedstawicieli WIOŚ ze służbami ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej

7 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Rządowego Ośrodka Kontroli Analitycznej w Zakresie Ochrony Środowiska.
Spotkanie było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Arkadiusz Iwaniuk – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, które odbyło się w dniu 29.05.2014 r. po stronie białoruskiej,
  • przedstawiono informację nt. wyników badań wód rzeki Bug i jej dopływów leżących po stronie polskiej i białoruskiej zrealizowane w II i III kwartale 2014 r.,
  • omówiono zasady oraz wyniki oceny jakości wód rzeki Bug na podstawie badań realizowanych w roku 2013 przez WIOŚ w Lublinie,
  • planowane działania oraz inwestycje mogące mieć wpływ na stan środowiska, w tym przebieg prac modernizacyjnych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu.

Ponadto dokonano wizji lokalnej obiektów leżących w rejonie miasta Włodawa, mogących mieć wpływ na stan wód rzeki Bug.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskie spotkanie_polsko_bialoruskie_wlodawa_fot_2 spotkanie_polsko_bialoruskie_wlodawa_fot_3
Uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina

29 września 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina. W pierwszej części dokonano podsumowania działalności. Podczas spotkania Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin podziękował Członkom Rady za wkład pracy. Jednym z głównych projektów, które zaopiniowała Rada Rozwoju Lublina była Strategia Rozwoju Lublina. Za jej współtworzenie Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony szczególnym podziękowaniem w formie dyplomu i pamiątkowej statuetki. Jest to również wyraz uznania za promocję potencjału miasta i regionu.

pamiatkowa statuetki Rady Rozwoju Lublina
V Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM

24 września 2014r. rozpoczęła się V Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”. Spotkanie to jest okazją do wymiany pomysłów oraz doświadczeń w zakresie ochrony środowiska. Konferencja została podzielona na sesje tematyczne: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA na drodze inteligentnych rozwiązań dla ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objęli Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Maciej Grabowski – Minister Środowiska Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa oraz Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Szczególnym gościem tegorocznej edycji jest Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Jego referat pt. „Rok po reformie – system gospodarki odpadami komunalnymi” poruszył problematykę bliską nie tylko przedsiębiorcom lecz także przeciętnym użytkownikom środowiska.

W trakcie kolejnych edycji ECOFORUM wyróżniane są proekologiczne praktyki ludzi, firm i instytucji z terenu województwa lubelskiego. Więcej na stronie … Konferencja ECOFORUM

Po raz pierwszy przyznano statuetkę „Człowiek – Lider Lubelskiej Ekologii”, którą otrzymał Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Nagroda jest uhonorowaniem działań proekologicznych oraz popularyzacji inwestycji i przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.

ecoforum_2014_foto ecoforum_2014_fot_2
Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013

Wypełniając obowiązek nałożony art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm). w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie opracowana została pięcioletnia ocena jakości powietrza obejmująca lata 2009-2013.
Ocena pięcioletnia obejmuje: klasyfikację stref w oparciu o kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej, wskazanie obszarów, na których występują przekroczenia, bądź istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń, oraz informacje dotyczące wymaganych metod ocen rocznych.
Niniejsza ocena uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz nowe elementy, wynikające z decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. (ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza), a także wytycznych KE do tej decyzji.
Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013 .