Niska emisja – sezon grzewczy

image_print

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Przyczyną jest emisja pyłów z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. „niska emisja” oraz szczególnie niekorzystne warunki pogodowe (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza). Ta zwiększona emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw złej jakości, o niskich parametrach energetycznych, często w starych paleniskach.

Liczba dni z przekroczonym dopuszczalnym stężeniem 24- godzinnym pyłu PM10, określonym na poziomie 50 μg/m3, wynosiła w 2014 r . od 30 do 59, przy dopuszczalnych 35 dniach. Na niektórych stacjach w bieżącym roku występuje już przekroczenie pyłu PM10, na pozostałych zaś występuje ryzyko przekroczenia pyłu PM10 i PM2,5. Na wszystkich stacjach występuje też ryzyko przekroczenia benzo/a/pirenu.

Emisja z przemysłu, a także z transportu, ma znacznie mniejszy wpływ na stężenia ww. zanieczyszczeń. W okresie poza sezonem grzewczym przekroczenia normy dla pyłu zawieszonego praktycznie nie występują.

Zatem niezbędne i możliwe jest podejmowanie działań przez mieszkańców zmierzających do poprawy jakości powietrza, np. poprzez zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych, ogrzewanie mieszkań paliwem o lepszych jakościowo parametrach, ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu.
Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakazuje się przetwarzania (spalania) odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Kto spala odpady w piecach grzewczych lub na wolnym powietrzu podlega karze aresztu albo grzywny.