Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Puławy ul. Skowieszyńska i Zamość ul. Hrubieszowska.

Liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Szczegółowe dane zawiera tabela.

 

Lp.

Nazwa stacji

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.01.2015 r.

do 31.10.2015 r.

Szacunkowy obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2]

Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

1. Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 42 70,0 169
2. Puławy

ul. Skowieszyńska

LbPulaSkowie 38 50,5 49
3. Zamość ul. Hrubieszowska LbZamoHrubie 39 17,3 65

 

Największą ilość przekroczeń odnotowano w lutym i marcu bieżącego roku, co uwarunkowane było emisją ze spalania paliw na cele grzewcze i szczególnie niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Analiza stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, średnich rocznych pyłu PM10 i metali wykazała, że w bieżącym roku nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych tych substancji. Utrzymuje się ryzyko przekroczenia pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 17-18 listopada 2015 r.