Portal Jakości Powietrza

Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych.

W części OSTRZEŻENIA prezentowane są na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń.

Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map z zakresu jakości powietrza (dane przestrzenne do przeglądania i do ściągnięcia).

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.

Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

 
Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki

W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców Polski

Pełna treść komunikatu PPA
Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

27 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”.

W pierwszej części odbyła się debata pt. „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” z udziałem Ministrów Skarbu Państwa m.in. Aleksandra Grada, Tomasza Gruszeckiego, Włodzimierza Karpińskiego, Jacka Sochy i Emila Wąsacza.

Po debacie zaproszeni goście uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rozwiązywanie spraw konsumenckich w Unii Europejskiej”. Gośćmi honorowymi byli: Krzysztof Kwiatkowki Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki oraz Marek Haliniak Radca Generalny Ministerstwa Środowiska. Pierwszy panel dotyczył rozwiązywania sporów konsumenckich na rynkach wewnętrznych Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych z UE. Przedstawiciele: Uniwersytetu w Oxfordzie, Uniwersytetu Complutense w Madrycie i Uniwersytetu w Lucernie przedstawili sposoby rozwiązywania sporów na przykładzie Niemiec, Austrii, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Kolejnym punktem rozmów było prawo i praktyka dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce. Temat został przedstawiony przez Prezesa Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów Krzysztofa Podgórskiego, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” SA Zenona Pokojskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Andrzeja Herbeta.
Normy dla pyłów – informacja GIOŚ

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore…. więcej na stornie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Gdzie sprawdzić jakość powietrza

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią.

Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS i GC/MSMS.

Szkolenie i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili pracownicy firmy Perlan Technologies Polska na najnowszym chromatografie cieczowym firmy Agilent Technologies 6460 Triple Quad LC/M.

Sprzęt ten został wcześniej wypożyczony i zainstalowany w WIOŚ Lublin dla przetestowania.

Oprócz pracowników Laboratorium WIOŚ Lublin w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Inspektoratów w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin fot-3

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Puławy ul. Skowieszyńska i Zamość ul. Hrubieszowska.

Liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Szczegółowe dane zawiera tabela.

 

Lp.

Nazwa stacji

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.01.2015 r.

do 31.10.2015 r.

Szacunkowy obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2]

Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

1. Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 42 70,0 169
2. Puławy

ul. Skowieszyńska

LbPulaSkowie 38 50,5 49
3. Zamość ul. Hrubieszowska LbZamoHrubie 39 17,3 65

 

Największą ilość przekroczeń odnotowano w lutym i marcu bieżącego roku, co uwarunkowane było emisją ze spalania paliw na cele grzewcze i szczególnie niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Analiza stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, średnich rocznych pyłu PM10 i metali wykazała, że w bieżącym roku nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych tych substancji. Utrzymuje się ryzyko przekroczenia pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 17-18 listopada 2015 r.
Niska emisja – sezon grzewczy

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Przyczyną jest emisja pyłów z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. „niska emisja” oraz szczególnie niekorzystne warunki pogodowe (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza). Ta zwiększona emisja powodowana jest głównie spalaniem paliw złej jakości, o niskich parametrach energetycznych, często w starych paleniskach.

Liczba dni z przekroczonym dopuszczalnym stężeniem 24- godzinnym pyłu PM10, określonym na poziomie 50 μg/m3, wynosiła w 2014 r . od 30 do 59, przy dopuszczalnych 35 dniach. Na niektórych stacjach w bieżącym roku występuje już przekroczenie pyłu PM10, na pozostałych zaś występuje ryzyko przekroczenia pyłu PM10 i PM2,5. Na wszystkich stacjach występuje też ryzyko przekroczenia benzo/a/pirenu.

Emisja z przemysłu, a także z transportu, ma znacznie mniejszy wpływ na stężenia ww. zanieczyszczeń. W okresie poza sezonem grzewczym przekroczenia normy dla pyłu zawieszonego praktycznie nie występują.

Zatem niezbędne i możliwe jest podejmowanie działań przez mieszkańców zmierzających do poprawy jakości powietrza, np. poprzez zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych, ogrzewanie mieszkań paliwem o lepszych jakościowo parametrach, ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu.
Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakazuje się przetwarzania (spalania) odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Kto spala odpady w piecach grzewczych lub na wolnym powietrzu podlega karze aresztu albo grzywny.
Festiwal Nauki

Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 29 października br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Festiwal Nauki.
Podczas spotkania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został uhonorowany medalem oraz dyplomem jako instytucja zaangażowana w organizację XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Festiwal odbył się w dniach 19-25 września 2015 r. pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”.

Scan_15103010220a DSCN3901DSCN3902
Inauguracja roku akademickiego KUL

18 października br. Leszek Żelazny wziął udział w inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Spotkaniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Watykańska rewolucja papieża Franciszka, a rewolucja Jana Pawła II” wygłosiła Hanna Suchocka. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wystąpienia Wielkiego Kanclerza KUL JE abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego. Inaugurację zakończył koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką.

Relacja z uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2015/2016