TworzyMY atmosferę

9 września rusza ogólnopolska akcja ochrony powietrza. Podczas konferencji prasowej szczegóły zaprezentuje inicjator kampanii, Ministerstwo Środowiska, oraz Ministerstwo Zdrowia, które poparło inicjatywę. Od środy sukcesywnie w telewizji, radio oraz internecie pojawią się materiały dotyczące wpływu atmosfery na nasze zdrowie oraz porady, jak chronić powietrze i siebie. Zaplanowano tez warsztaty tematyczne dla dziennikarzy oraz wydarzenia specjalne w różnych miastach w Polsce.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Środowiska
Przekroczenia poziomu informowania ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu informowania ozonu.
Poziom informowania określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 180 µ/m3.

Wyniki pomiarów ozonu monitorowane w województwie lubelskim na 5 stanowiskach wykazały, że w dniu wczorajszym tj. 1.09.2015 r. najwyższe stężenie 1-godzinne wynosiło 180,5 µ/m3 i wystąpiło w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej (kod stacji: LbBialaPOrzechowa) o godzinie 13-tej. Na pozostałych stanowiskach w województwie tj. w Jarczewie, Wilczopolu, Biały Słupie i Lublinie odnotowano także podwyższone stężenia 1-godzinne ozonu. Sytuacja ta miała miejsce w godzinach południowych i popołudniowych, spowodowana była bardzo dużym nasłonecznieniem i bardzo wysoką temperaturą przy jednoczesnym długotrwałym braku opadów.

Jednocześnie informujemy, że poziom uzyskiwanych stężeń ozonu, a także prognozy stężeń ozonu dla naszego województwa nie wskazują na występowanie ryzyka przekroczeń poziomu alarmowego.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym ozonu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl.

Aktualne prognozy ozonu dla województwa opracowywane na szczeblu krajowym można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem Wojewódzkie prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem
Zapach spalenizny w powietrzu

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu na terenie Polski (od kilku do kilkunastu µBq/m3 jednak wartości te są na niskim poziomie i nie spowodowały zwiększenia poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Należy podkreślić, że zarejestrowane wartości stężenia aktywności Cs-137 w aerozolach nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju. Drugie pismo z PPA do WIOŚ Lublin o poziomie radiacji .

Aktualny poziom radiacji – www.paa.sam3.pl/monitoring.html
Pożary łąk i torfowisk

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych powiadamia, że pożar łąk i torfowisk po ukraińskiej i białoruskiej stronie nie spowodował zwiększenia mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, prowadzące ciągły monitoring powietrza nie odnotowały żadnych anomalii. Ponadto, pożary lasów w okolicach Czarnobyla, które miały miejsce w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku, również nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju – Pismo z PPA do WIOŚ Lublin o radiacji.
Uciążliwości zapachowe

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi z całej Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego dotyczącymi uciążliwości zapachowych, wyjaśnia, że ich przyczyną są pożary torfowisk, łąk i lasów na Białorusi i Ukrainie.
Najbliżej polskiej granicy płoną łąki i torfowiska w okolicach miasta Równe (ok. 250 ha). W wyniku wspomnianych zdarzeń powietrze zza wschodniej granicy nasycone jest charakterystycznym zapachem spalania. Utrzymująca się od dłuższego czasu upalna pogoda potęguje te zjawiska.
W związku z powyższym tut. Inspektorat zwrócił się do białoruskiej i ukraińskiej inspekcji środowiskowej o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących ww. problemu.
Należy podkreślić, że pomimo wyczuwalnego, przykrego zapachu stan powietrza nie odbiega od typowego dla tej pory roku. W ocenie WIOŚ zapachy te mogą utrzymywać się przez kilka tygodni zależnie od sytuacji pogodowej (wiatru, opadów).
Jednocześnie informujemy, że stan powietrza jest na bieżąco monitorowany przez laboratorium WIOŚ w Lublinie.
Obsługa kasowa w WIOŚ

Likwidacja obsługi kasowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. zostanie zlikwidowana obsługa kasowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wszelkie wpłaty z tytułu dochodów budżetu państwa, w szczególności opłaty za udostępnienie informacji o środowisku należy przekazywać na konto:

O/O NBP w Lublinie 96 1010 1339 0039 7122 3100 0000
Instalacje IPPC

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień 30.06.2015 r.

 Instalacje_IPPC_30_06_2015_lubelskie
I Wschodnie Forum Biznesu

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Targach Lublin odbyło się I Wschodnie Forum Biznesu, Spotkanie było zorganizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.
W skład komitetu honorowego Forum weszli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Po wystąpieniach inauguracyjnych pierwszym punktem spotkania była debata ambasadorów. Dyskutowano na temat budowania niezależności Partnerstwa Wschodniego oraz współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi.
Podczas panelu gospodarczo – politycznego dominowały zagadnienia z zakresu biogospodarki oraz energii odnawialnej. W dyskusji uczestniczyli m.in. Krzysztof Bolesta Doradca Ministra w Ministerstwie Środowiska, Zbigniew Stopa Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A., a także Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
W kolejnej części rozmawiano o potencjale gospodarczym Województwa Lubelskiego.
I Wschodnie Forum Biznesu skupiło około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli izb gospodarczych, konsulów i polityków z kraju i ze świata. W Forum wzięli udział goście z Ukrainy, Uzbekistanu i Francji, ale też Chin, Indii i kontynentu afrykańskiego.
Wektor oszczędzania energii

W dniach 25- 26 czerwca 2015 r. w obwodzie Iwano-Frankowskim w m. Jaremcze (Ukraina) odbyło się Międzynarodowe Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Celem forum była prezentacja prac projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” we wdrażaniu innowacji w branży energetycznej na poziomie ogólnoukraińskim i międzynarodowym. Uczestnicy Forum mieli możliwość omówić wdrażanie technologii energoefektywnych, energetyki alternatywnej i odnawialnej oraz sposoby wspólnego wdrażania innowacji w tej branży. Równolegle w ramach Forum miał miejsce panel Bezpieczne Środowisko ekologiczne, który dawał możliwość rozmów na temat problemów ochrony czystości wód. W Forum udział wzięła Małgorzata Skwarek – kierownik Delegatury w Zamościu.
Audyt recertyfikujący

W dniach 18 – 19 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audyt recertyfikujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.
Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 – ważność certyfikatu uległa przedłużeniu do 16 lipca 2018 r.

Certyfikat tuv_wios_2015